ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.080.20                                                                                                                                   Srpen 2004

Okurky nakládačky, patisony, tykev
obecná, tykev velkoplodá, tykev
fíkolistá

ČSN 46 3158

 

Gherkins, Vegetable marrow, Pumpkin, Black seeded gourd

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují kapitoly 6, 7, 12, 18, 19 a 20 ČSN 46 3150 z 1989-03-11. ČSN 46 3150 z 1989-03-11 tímto pozbývá platnost v celém rozsahu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70917
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Skupinová ČSN 46 3150:1989 obsahovala, po několika změnách, již jen požadavky na okurky nakládačky, patisony a tykve. Protože pro uvedené druhy plodové zeleniny neexistují normy EU ani UN/ECE, vychází text této normy z dosud platných požadavků. Dodržuje však strukturu norem UN/ECE STANDARD a je tedy doplněn i o požadavky na balení a označování. U okurek nakládaček je stanovena i II. jakost.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČ 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro:

o k u r k y n a k l á d a č k y Cucumis sativus L.;

p a t i s o n y Cucurbita pepo L.;

t y k e v o b e c n o u Cucurbita pepo L.;

t y k e v v e l k p l o d o u Cucurbita maxima L.;

t y k e v f í k o l i s t o u Cucurbita ficifolia Bouché,

určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro uvedené druhy určené k průmyslovému zpracování.-- Vynechaný text --