ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.080.20                                                                                                                              Červenec 2004

Mangold, polníček

ČSN 46 3137

 

White beet, Corn salad

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují kapitoly 4 a 6 ČSN 46 3130 z listopadu 1994. ČSN 46 3130 z listopadu 1994 tímto pozbývá platnost v celém rozsahu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          70685
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Skupinová ČSN 46 3130:1994 obsahovala požadavky již jen na mangold a polníček. Protože pro uvedené druhy listové zeleniny neexistují normy EU ani UN/ECE, vychází text této normy z dosud platných požadavků. Dodržuje však strukturu norem UN/ECE STANDARD a je tedy doplněn i o požadavky na balení a označování.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro  m a n g o l d  odrůd (kultivarů) Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. cicla (Alef.) Helm a  p o l n í č e k (kozlíček polní) odrůd (kultivarů) Valerianella locusta (L.) Latterade, určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro mangold a polníček určené k průmyslovému zpracování.

Listy mangoldu se dodávají ve dvou tržních druzích:

      mangold listový s úzkými, dlouhými řapíky, a s hladkými nebo zkadeřenými listovými čepelemi;

      mangold chřestový s mohutnými, podélně rýhovanými, širokými řapíky, a se silně žebernatými listovými čepelemi.-- Vynechaný text --