ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.080.20                                                                                                                                  Červen 2003

Řepa salátová

ČSN 46 3126

 

Beetroot

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN 46 3125 z června 2003, ČSN 46 3127 z června 2003, ČSN 46 3128 z června 2003 a ČSN 46 3129 z června 2003 se nahrazuje ČSN 46 3120 z prosince 1995.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67365
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN 46 3120:1995 byla zrušena kapitola 5, která stanovila požadavky na červenou řepu tj. nověji správně řepu salátovou. Protože pro řepu salátovou neexistuje norma UN/ECE vychází text revidované normy z dosud platných požadavků, přičemž některé upravuje. Dodržuje však strukturu norem UN/ECE STANDARD a je tedy doplněn i o požadavky na balení a označování. Norma platí pro řepu salátovou dodávanou k přímé spotřebě.

Souvisící normy

ČSN 46 3000 Ovoce čerstvé. Zelenina čerstvá. Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro ř e p u s a l á t o v o u odrůd (kultivarů) Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. crassa (Alef.) Helm, určenou k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro řepu salátovou určenou k průmyslovému zpracování.-- Vynechaný text --