ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.080.20                                                                                                                                  Červen 2003

Petržel, pastinák

ČSN 46 3125

 

Parsley, Parsnips

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN 46 3126 z června 2003, ČSN 46 3127 z června 2003, ČSN 46 3128 z června 2003 a ČSN 46 3129 z června 2003 se nahrazuje ČSN 46 3120 z prosince 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67362
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN 46 3120:1995 byly zrušeny kapitoly 9 a 10, které stanovily požadavky na pastinák a petržel. Protože pro tyto druhy neexistují normy UN/ECE vychází text revidované normy z dosud platných požadavků, přičemž některé upravuje. Dodržuje však strukturu norem UN/ECE STANDARD a je tedy doplněn i o požadavky na balení a označování. Norma platí pro petržel a pastinák dodávané k přímé spotřebě.

Souvisící normy

ČSN 46 3000 Ovoce čerstvé. Zelenina čerstvá. Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro p e t r ž e l odrůd (kultivarů) Petroselinum crispum (Miller) A. W. Hill a p a s t i n á k odrůd (kultivarů) Pastinaca sativa L., určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro petržel a pastinák určené k průmyslovému zpracování.

Petržel se dodává jako:

      petrželová nať;

      petržel s natí;

      petržel bez natě;

      petržel s narašenou natí1).-- Vynechaný text --