ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.080.20                                                                                                                                   Duben 2003

Kedlubny

ČSN 46 3116

 

Kohlrabi

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje kapitola 3 ČSN 46 3110 z března 1996. ČSN 46 3110 z března 1996 tímto pozbývá platnost v celém rozsahu.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66956
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN 46 3110:1996 byla zrušena kapitola 3, která stanovila požadavky na brukve bílé a modré (kedlubny). Protože pro kedlubny neexistuje norma UN/ECE, vychází text této normy z dosud platných požadavků; dodržuje však strukturu norem UN/ECE STANDARD a je tedy doplněn i o požadavky na balení a označování. Název „brukve“ byl nahrazen přesnějším a správnějším názvem „kedlubny“.

Souvisící normy

ČSN 46 3000 Ovoce čerstvé. Zelenina čerstvá. Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro  k e d l u b n y  odrůd (kultivarů) Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) var. gongylodes (L.) Margr., určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro kedlubny určené k průmyslovému zpracování.-- Vynechaný text --