ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.060                                                                                                                                         Únor 2003

Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin -
Část 18: Zkoušení obilovin -
Stanovení obsahu dusíkatých látek

ČSN 46 1011-18

 

Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 18: Testing of cereals - Determination of nitrogen matter content

L’essai des céréales, des plantes légumineuses et oléagineuses - Partie 18: L’essai des céréales - Détermination
de la teneur en substances azotées

Getreide-, Hülsenfrüchte- und Ölfrüchteprüfung - Teil 18: Getreideprüfung - Bestimmung des Gehaltes von
stickstoffhaltigen Stoffen

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 46 1011-17 z 1988-04-11 a ČSN 46 1011-18 z 1988-04-11.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66584
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Předmětem této revidované normy je postup stanovení dusíku a dusíkatých látek, který byl původně specifikován ve dvou předchozích ČSN 46 1011-17 a ČSN 46 1011-18. Oproti původním normám dochází ke změně způsobu posuzování jakosti obilovin v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin.

Obdobné mezinárodní normy

ICC (International Association for Cereal Science and Technology) - Standard No. 105/2 Determination of Crude Protein in Cereals and Cereal Products for Food and for Feed

(ICC /Mezinárodní asociace pro cereální vědu a technologii/ - norma č. 105/2 Stanovení obsahu dusíkatých látek v obilovinách a výrobcích z obilovin určených pro potraviny a krmiva)

Porovnání s mezinárodní normou

Obsah normy je v souladu s ICC - Standard No. 105/2

Souvisící ČSN

ČSN 46 1011-1 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všeobecná ustanovení

Související právní předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.

Vypracování normy

Zpracovatel: AGFTRADING, a. s., IČO 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace,
Ing. Miloslav Mezuliáník, PhD, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma určuje postup pro stanovení obsahu dusíkatých látek v obilovinách podle Kjeldahla. Metoda je použitelná rovněž pro všechny výrobky z obilovin.-- Vynechaný text --