ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.060                                                                                                                                       Leden 2003

Obiloviny -
Část 10: Čirok


ČSN 46 1200-10

 

Cereals - Part 10: Sorghum

Céréales - Partie 10: Sorgho

Getreide - Teil 10: Mohrenhirse

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 1200-10 z října 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66119
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Struktura normy

ČSN 46 1200 se společným názvem Obiloviny se skládá ze samostatných částí:

      Část 1: Společná ustanovení

      Část 2: Pšenice

      Část 3: Ječmen

      Část 4: Oves

      Část 5: Žitovec (tritikale)

      Část 6: Kukuřice

      Část 7: Proso

      Část 8: Pohanka

      Část 9: Mohár a čumíza

      Část 10: Čirok

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně názvu normy a ke změně způsobu posuzování jakosti čiroku v souladu s Nařízením komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví se metody analýzy pro určování kvality obilovin. Zejména se mění posuzování příměsí a nečistot, jejich hodnocení, a dále se zavádí nový jakostní ukazatel „obsah taninu v sušině“.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5223+Amd.1 (46 1012) Zkušební síta pro obiloviny

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., ve znění vyhlášek Ministerstva zemědělství č. 343/2001 Sb., č. 472/2001 Sb. a č. 169/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchování vzorků

Vypracování normy

Zpracovatel: AGFTRADING, a.s., IČO 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace,
Ing. Miloslav Mezuliáník, PhD, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

Úvod

Požadavky specifikované v této normě odpovídají podmínkám stanoveným pro jakost čiroku Komisí Evropského společenství na základě průměrné jakosti čiroku sklízeného ve Společenství a měly by sloužit k jednotnému posuzování jakosti čiroku v celém Společenství pro účely intervenčních nákupů. Česká republika se k těmto podmínkám připojuje.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na zrno čiroku jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Za čirok se považují zralé obilky čiroku (Sorghum Adams.) různých variet a jejich odrůd.-- Vynechaný text --