ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.080.20                                                                                                                                  Červen 2002

Pěstované žampiony

ČSN 46 3197

 

                                                                   idt UN/ECE STANDARD FFV-24:2000

Cultivated mushrooms

Champignons de couche

Kulturchampignons

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-24:2000.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 3197 z června 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64918
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN 46 3197:1998 byly do normy zapracovány změny provedené v UN/ECE STANDARD FFV-24 po revizi v r. 2000. Změny spočívají v podrobnějším rozlišení žampionů podle stadia vývoje a ve zpřesnění požadavků na jakost.

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v kapitole 2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro plodnice ž a m p i o n ů kmenů rodu Agaricus (syn. Psalliota) 1), určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro žampiony určené k průmyslovému zpracování.

Žampiony se zařazují do tržních druhů a to především do dvou skupin:

      žampiony nečištěné, u nichž báze třeně není odříznuta;

      žampiony čištěné, u nichž báze třeně je odříznuta. Řez musí být hladký a přibližně kolmý k podélné ose třeně.

V obou skupinách se rozlišují podle stadia vývoje:

      žampiony uzavřené, tj. žampiony, jejichž klobouk je zcela uzavřený;

      žampiony mírně otevřené, tj. žampiony, jejichž klobouk a třeň jsou spojeny závojem;

      žampiony otevřené, tj. žampiony, jejichž klobouk je otevřený (rozprostřený nebo plochý, okraje klobouku musí být mírně podvinuté);

      žampiony ploché, tj. žampiony, jejichž klobouk je zcela otevřený (avšak okraje klobouku nejsou ani příliš podvinuté, ani příliš zahnuté nahoru).

Kromě toho se žampiony zařazují do dvou skupin podle vybarvení:

      „bílé“

      „hnědé“ nebo „kaštanové“.-- Vynechaný text --