ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.080.20                                                                                                                                  Květen 2002

Černý kořen

ČSN 46 3124

                                                                   idt UN/ECE STANDARD FFV-33:1996

Scorzonera

Scorsonères

Schwarzwurzeln

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-33:1996.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje kapitola 4 ČSN 46 3120 z prosince 1995.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64686
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Při revizi ČSN 46 3120:1995 byla zrušena kapitola 4, která stanovila požadavky na černý kořen. Text této normy je překladem normy UN/ECE a oproti dosavadní normě obsahuje i požadavky na balení a označování.

Souvisící normy

ČSN 46 3000 Ovoce čerstvé. Zelenina čerstvá. Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v kapitole 2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma platí pro kořeny č e r n é h o  k o ř e n e odrůd (kultivarů) Scorzonera hispanica L., určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro černý kořen určený k průmyslovému zpracování.-- Vynechaný text --