ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.060                                                                                                                                       Leden 2002

Obiloviny potravinářské -

Část 3: Pšenice tvrdá
(Triticum durum)


ČSN 46 1100-3

Platí od 2002-07-01

Food grain - Hard wheat

Céréales alimentaires - Blé dur

Nahrungsgetreide - Hartweizen

Nahrazení předchozích norem

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 1100-3 z dubna 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63906
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

ČSN 46 1100 se společným názvem Obiloviny potravinářské se skládá ze samostatných částí:

         Část 1: Společná ustanovení

         Část 2: Pšenice potravinářská

         Část 3: Pšenice tvrdá (Triticum durum)

         Část 4: Žito

         Část 5: Ječmen sladovnický

         Část 7: Oves potravinářský

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu posuzování jakosti pšenice tvrdé v souladu s Nařízením komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5223+Amd.1 (46 1012) Zkušební síta pro obiloviny (idt ISO 5223:1995, idt ISO 5223/Amd.1:1999)

ČSN 46 1021 Zkoušení obilovin - Stanovení sedimentační hodnoty (SDS test)

ČSN 46 1200-2 Obiloviny - Část 2: Pšenice

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: AGFTRADING, a.s., IČO 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

Úvod

Požadavky specifikované v této normě odpovídají podmínkám stanoveným pro jakost pšenice tvrdé Komisí Evropského společenství na základě průměrné jakosti pšenice tvrdé sklízené ve Společenství a měly by sloužit k jednotnému posuzování jakosti pšenice tvrdé v celém Společenství pro účely intervenčních nákupů. Česká republika se k těmto podmínkám připojuje.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na zrno pšenice tvrdé jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Za pšenici tvrdou se považují zralé obilky pšenice tvrdé (Triticum durum Desf.).-- Vynechaný text --