ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.060                                                                                                                                       Leden 2002

Obiloviny -
Část 4: Oves


ČSN 46 1200-4

Platí od 2002-07-01

Cereals - Oats

Céréales - Avoine

Getreidearten - Hafer

Nahrazení předchozích norem

Po nabytí platnosti této normy se ruší ČSN 46 1200-4 z března 1994.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          63904
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Struktura normy

ČSN 46 1200 se společným názvem Obiloviny se skládá ze samostatných částí:

         Část 1: Společná ustanovení

         Část 2: Pšenice

         Část 3: Ječmen

         Část 4: Oves

         Část 5: Žitovec (tritikale)

         Část 6: Kukuřice

         Část 7: Proso

         Část 8: Pohanka

         Část 9: Mohár a čumíza

         Část 10: Čirok

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně názvu normy a ke změně způsobu posuzování jakosti ovsa v souladu s ostatními částmi ČSN 46 1200, které jsou zpracovány ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5223+Amd.1 (46 1012) Zkušební síta pro obiloviny (idt ISO 5223:1995, idt ISO 5223/Amd.1:1999)

ČSN 46 1100-7 Obiloviny potravinářské - Část 7: Oves potravinářský

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Vypracování normy

Zpracovatel: AGFTRADING, a.s., IČO 26185610, Zemědělské středisko technické normalizace, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje požadavky na zrno ovsa jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Za oves se považují zralé obilky ovsa (Avena sativa L.) s pluchami i nahého.-- Vynechaný text --