ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.67; 67.080.20                                                                                                                         Září 2000

Zelenina - Názvosloví -
Část 2: Druhý seznam

ČSN
ISO 1991-2

46 2903

 

Vegetables - Nomenclature - Part 2: Second list

Légumes - Nomenclature - Partie 2: Deuxième liste

Gemüse - Nomenklatur - Teil 2: Zweites Verzeichnis

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1991-2:1995. Mezinárodní norma ISO 1991-2:1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1991-2:1995. The International Standard ISO 1991-2:1995 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59856
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souvisící právní předpisy

Zákon č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb. o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

Vypracování normy

Zpracovatel: Mrazírny Tipa a.s., IČO 255 13541, Marie Hozáková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Zelenina - Názvosloví -                                                                                       ISO 1991-2

Část 2: Druhý seznam                                                                                        Druhé vydání

                                                                                                                                1995-08-15

ICS 01.040.67; 67.080.20

Deskriptory: agricultural products, plant products, vegetables,vocabulary, nomenclature

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 1991-2 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky, subkomisí SC 14 Čerstvé ovoce a zelenina.

Toto druhé vydání je technickou revizí prvního vydání (ISO 1991-2:1985), které ruší a nahrazuje.

ISO 1991 obsahuje následující části pod společným názvem Zelenina - Názvosloví:

-    Část 1: První seznam

-    Část 2: Druhý seznam


Strana 4

Vegetables-Nomenclature

Part 2:

Second list

Légumes-Nomenclature

Partie 2:

Deuxième liste

Zelenina-Názvosloví

Část 2:

Druhý seznam

Scope

Domaine d´application

Předmět normy

This part of ISO 1991 gives a second list of botanical names of vegetable plants, together with the common names of the vegetables in English and French.

La présente partie de l´ISO 1991 établit une deuxième liste de
nomenclature botanique de
légumes, avec les noms communs
des légumes en anglais et français.

Tato část normy uvádí druhý seznam botanických názvů zeleninových rostlin společně s běžnými názvy zelenin v jazyce českém, anglickém a francouzském.

NOTES

1         The term „vegetable“ is used in the commercial sense, but the part used is not always a „vegetable“ in the botanical sense.

2         An alphabetical index of common names is included.

NOTES

1         Le terme „légume“ est utilisé dans son acception commerciale, mais la partie utilisée n´est pas toujours botaniquement un
„légume“.

2         Un index alphabétique des noms commons est inclus.

POZNÁMKA

1         Termín „zelenina“ je používán v obchodním významu; používaná část není vždy „zeleninou“ ve významu botanickém.

2         Abecední seznam běžných názvů je součástí normy.-- Vynechaný text --