ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.67; 67.080.10                                                                                                                         Září 2000

Ovoce - Názvosloví - Druhý seznam

ČSN
ISO 1990-2

46 2902

 

Fruits - Nomenclature - Second list

Fruits - Nomenclature - Deuxième liste

Obst - Nomenklatur - Zweites Verzeichnis

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1990-2:1985. Mezinárodní norma ISO 1990-2:1985 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1990-2:1985. The International Standard ISO 1990-2:1985 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59855
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souvisící právní předpisy

Zákon č.110/1997Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997Sb. o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č.298/1997Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné

Vypracování normy

Zpracovatel: Mrazírny Tipa a.s., IČO 255 13541, Marie Hozáková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Ovoce - Názvosloví - Druhý seznam                                                                   ISO 1990-2

                                                                                                                                       Druhé vydání

                                                                                                                                       1985-08-15

ICS 01.040.67; 67.080.10

Deskriptory: fruits, nomenclature

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 1990-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky.-- Vynechaný text --