ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 67.080.01                                                                                                                                   Leden 2001

Ovoce a zelenina - Zásady a techniky skladování v řízené atmosféře

ČSN
ISO 6949

46 2901

 

Fruits and vegetables - Principles and techniques of the controlled atmosphere method of storage

Fruits et légumes - Pricipes et techniques de la méthode d’entreposage en atmosphère contrôlée

Obst und Gemüse - Prinzipen und Techniken der Lagerung in der Kontrollatmosphäre

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6949:1988. Mezinárodní norma ISO 6949:1988 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6949:1988. The International Standard ISO 6949:1988 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          59457
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souvisící právní předpisy

Zákon č.110/1997Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Vypracování normy

Zpracovatel: Mrazírny Tipa a.s., IČO 255 13541, Marie Hozáková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Ovoce a zelenina -                                                                                                      ISO 6949

Zásady a techniky skladování                                                                                 První vydání

v řízené atmosféře                                                                                                      1988-11-01

MDT 634.1/635:664.8.03

Deskriptory: agricultural products, fruits, vegetables, storage

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 6949 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské potravinářské výrobky.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze informativní.


Strana 4

Úvod

Prodloužení doby uchovávání ovoce a zeleniny s minimálními ztrátami je těsně spojeno s rychlostí metabolických procesů probíhajících v plodech a rychlostí vývoje patogenních mikroorganismů a fyziologických nemocí.

Použití skladování v chladírnách s řízenou relativní vlhkostí vzduchu ve skladu vede ke snížení rychlosti dýchání a odpařování a současně i vývoje některých nemocí.

Lepší výsledky mohou být získány při skladování ovoce a zeleniny v řízených atmosférách, které je založeno na udržování optimálních hodnot teploty a relativní vlhkosti a zároveň na regulaci složení plynu ve skladu.

Skladování v řízených atmosférách spojující účinek tří základních faktorů (teploty, relativní vlhkosti a složení plynů) vede obecně ke snížení metabolické aktivity a v případě plodů, které procházejí klimakteriem (jako jablka, hrušky, banány nebo rajčata), je možný i odklad začátku klimakterického období.

Atmosféra s nízkým obsahem kyslíku snižuje produkci ethylénu a kombinace nižšího obsahu kyslíku a vyššího obsahu oxidu uhličitého zeslabuje působení ethylénu. V důsledku toho je oddáleno dozrávání, je uchována nutriční hodnota a vzhled pro prodej, a období skladování plodů může být prodlouženo.

Dále může být snížením obsahu kyslíku a zvýšením obsahu oxidu uhličitého zpomalen vývoj patogenních mikroorganismů a výskyt některých fyziologických poruch.

Plody skladované v řízené atmosféře se musí lišit od plodů skladovaných za normálních podmínek co do odrůd i jakosti.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma uvádí zásady a techniky skladování ovoce a zeleniny v řízené atmosféře.

Používá se pro různé druhy ovoce a zeleniny (zvláště jablka, hrušky a banány). Použití této metody je specifické pro každý produkt; kromě udržování optimálních hodnot teploty a relativní vlhkosti by měl být také snížen obsah kyslíku pod 21 % (V/V) (normální hodnota); to znamená, že parciální tlak tohoto plynu je také snížen.

Snížení obsahu kyslíku pod 1,5 % (V/V) se však nedoporučuje, neboť v nepřítomnosti přiměřeného množství kyslíku probíhá kvašení (vnitrobuněčné dýchání) a může se objevit hnědnutí ovoce a zeleniny.

Současně je atmosféra obohacena o oxid uhličitý; ale příliš vysoký obsah oxidu uhličitého [na příklad vyšší než 8% až 10 % (V/V)] může ve většině případů způsobit různé fyziologické choroby (poškození oxidem uhličitým), jejichž výsledkem je snížení jakosti i kvantitativní ztráty.-- Vynechaný text --