ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.080                                                                                                                                   Listopad 2020

Kompostování

ČSN 46 5735

 

Preparation and quality of compost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 5735 1991-04-12.

 


Obsah

Strana

Předmluva. 3

1......... Předmět normy. 5

2......... Citované dokumenty. 5

3......... Termíny a definice. 5

4......... Obecné požadavky. 7

5......... Doporučený monitoring kompostovacího procesu. 9

6......... Požadavky na kvalitu kompostu. 9

7......... Odběr a označování vzorků. 11

8......... Zkoušení 12

Příloha A (informativní) Přehled technologií kompostování 13

Příloha B (informativní) Používání kompostů. 18

Příloha C (normativní) Ověření účinnosti hygienizace kompostovacího procesu. 19

Příloha D (normativní) Přehled doporučených norem a validovaných postupů pro stanovení chemických rizikových
prvků a rizikových látek a kvalitativních znaků kompostů
. 20

Bibliografie. 22

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma byla aktualizována v souladu s citovanými a souvisícími normami, právními předpisy a s novými poznatky z praxe. Proti předchozímu vydání normy upravuje požadavky na kvalitu kompostů, vypouští se termín průmyslový kompost a nahrazuje se termínem kompost, zavádí nově mikrobiologický rozbor kompostů.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 11464 (836160) Kvalita půdy – Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory

ČSN EN ISO 5667-3 (75 7051) Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků vod a manipulaci s nimi

ČSN EN ISO 5667-13 (757051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 13: Pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vod

ČSN EN ISO 5667-15 (75 7051) Jakost vod – Odběr vzorků – Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu

Související právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady č. 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákon č. 334/1992 Sb., České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci)

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva

Vyhláška č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv

Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚZT, v. v. i. Praha, IČ 00027031, Ing. Petr Plíva CSc., ve spolupráci s Ing. Květuší Hejátkovou a Ing. Olgou Křížovou ze ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., Ing. Marianem Humplíkem z Kompostářské asociace, z. s., Ing. Jiřím Jaloveckým, Ph.D. z Fertia s. r. o., Ing. Evou Krčálovou, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně, Ing. Ladislavou Matějů ze SZÚ Praha a Ing. Bc. Kamilou Řebíčkovou z ÚKZÚZ Praha

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro obecné principy výroby, zkoušení, značení a dodávání kompostů vyráběných technologií kompostování.

Tato norma se nevztahuje na domácí kompostování a vermikompostování.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.