ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 65.080                                                                                                                                   Listopad 2018

Vermikomposty

ČSN 46 5736

 

Vermicompost

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 4

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 4

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 4

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 5

5......... Technické požadavky..................................................................................................................................................................... 7

6......... Odběr a označování vzorků........................................................................................................................................................... 7

7......... Protokol o odběru vzorků............................................................................................................................................................... 8

8......... Protokol o neodebrání vzorků....................................................................................................................................................... 9

9......... Laboratorní vzorky........................................................................................................................................................................... 9

10....... Zkoušení............................................................................................................................................................................................ 9

11....... Dodávání, doprava, značení.......................................................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní) Žížaly pro vermikompostování..................................................................................................................... 10

Předmluva

Souvisící právní předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu),

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice,

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),

Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 273/1998 Sb. o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv,

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady),

Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů,

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: VÚZT, v. v. i. Praha, IČO 00027031, Dr. Ing. Miloslav Mezuliáník,  
ve spolupráci s Ing. Martinem Dědinou, Ph.D., Ing. Petrem Plívou, CSc. z VÚZT, v. v. i. Praha
a Doc. Ing. Alešem Hančem, Ph.D. z ČZU Praha.

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Šuser

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma platí pro obecné principy výroby, zkoušení, značení a dodávání vermikompostů vyráběných pomocí žížal technologií vermikompostování a používaných jako organické hnojivo.

Z předmětu normy je vyloučeno vermikompostování kalů z čistíren odpadních vod, vedlejších živočišných produktů, zbytků přípravků na ochranu rostlin a jiných chemikálií.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.