ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA

MDT 632.95.004.4

07.10.1981

SKLADOVANIE PRÍPRAVKOV
NA OCHRANU RASTLÍN

ČSN 46 5891*
ST SEV 1949-79

JK 252

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Storage of products for plant protection

 

     Touto normou sa zavádza ST SEV 1949-79 pravidlá skladovania (pozri str. 11 až 14) ako čs. štátna norma.

 

     V zmluvnoprávnych vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 14) sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

     Táto norma platí pre skladovanie prípravkov na ochranu rastlín a rastlinných výrobkov v podnikoch a zariadeniach, ktoré sa zaoberajú ich predajom či rozdeľovaním, alebo ktoré ich pri svojej práci používajú.

     Čs. norma sa dopĺňa o čl. 01 až 023 platné iba v ČSSR.

 

I. NÁZVOSLOVIE

 

     01. Prípravok na ochranu rastlín (ďalej iba prípravok) - látka alebo zmes látok chemického alebo biologického charakteru spravidla s obchodným označením.

 

     02. Skladovací priestor - objekt, časť objektu, miestnosť, oddiel miestnosti, v maloobchode a u malospotrebiteľov aj skriňa, výnimočne osobitná časť regálu (polica) slúžiaca výlučne na uskladnenie prípravkov, na ich ochranu pred znečistením a pôsobením poveternostných vplyvov (výkyvy teploty, vlhkosť vzduchu, slnečné žiarenie), prípadne prázdnych obalov od prípravkov.

 

     03. Osobné ochranné pracovné prostriedky - súbor častí odevu, obuvi a ďalších špeciálnych pomôcok určených na prácu s prípravkami, aby sa zabránilo poškodeniu zdravia pracujúcich.

 

     04. Odmorovacie prostriedky - látky slúžiace na znehodnotenie a zabránenie neželateľných účinkov prípravkov, na odstránenie zvyškov prípravkov na pomôckach a zariadení.

 

     05. Názvy uvedené v ON 65 0509 platia i pre túto normu.


ČSN 46 5891
z 22.3.1978

Účinnosť od:
1.1.1982

29042-- Vynechaný text --