ČESKÁ NORMA

ICS 67.080.20

Listopad 1996

Hrachové lusky

ČSN 46 3141


 

 

idt UN/ECE FFV-27

 

Shelling peas

Pois  à  écosser

Pflückerbsen

 

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-27:1988.

 

Kapitoly 1, 2 (kromě článku 2.1), 3, 4, 5 (kromě článku 5.2) a 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. prosince 1996 na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

Články 2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. prosince 1996 na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 3000 Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

 

Souvisící právní předpisy

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR - hlavního hygienika ČR č. 75/1990 sb. Hygienické předpisy, o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN 46 3140 se nahrazuje ČSN 46 3140 ze 14. 7. 1983.

 

Změny proti předchozí normě

Norma platí pro hrachové lusky dodávané k přímé spotřebě. Stanoví dvě třídy jakosti a tomu odpovídající dovolené odchylky a dále požadavky na balení a označování hrachových lusků.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20492


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro hrachové lusky odrůd (kultivarů) Pisum sativum L., určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro hrachové lusky určené k průmyslovému zpracování.

 -- Vynechaný text --