ČESKÁ NORMA

ICS 67.080.20

Listopad 1996

Fazolové lusky

ČSN 46 3140


 

 

idt UN/ECE FFV-06

 

Beans

Haricots

Grüne Bohnen

 

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-06:1993.

Kapitoly 1, 2 (kromě článku 2.1), 3, 4, 5 (kromě článku 5.2) a 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. prosince 1996 na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

Články 2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. prosince 1996 na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky závazné. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 3000 Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

 

Souvisící právní předpisy

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR - hlavního hygienika ČR č. 75/1990 sb. Hygienické předpisy, o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN 46 3141 se nahrazuje ČSN 46 3140 ze 14. 7. 1983.

 

Změny proti předchozí normě

Norma platí pro fazolové lusky dodávané k přímé spotřebě. Dělí je na úzkoluské, pro které stanoví tři třídy jakosti a ostatní, pro které stanoví dvě třídy jakosti. Tomuto rozdělení odpovídají i dovolené odchylky. Dále je stanoveno třídění podle velikosti a požadavky na balení a označování fazolových lusků.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20491


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro fazolové lusky odrůd (kultivarů) Phaseolus vulgaris L. a Phaseolus coccineus L., určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro fazolové lusky určené k vyluštění nebo k průmyslovému zpracování.

 -- Vynechaný text --