ČESKÁ NORMA

ICS 67.080.20

Únor 1996

Cukety

ČSN 46 3151


 

 

idt UN/ECE FFV-41

 

Courgettes

Courgettes

Zucchini

 

Tato norma je identická s UN/ECE STANDARD FFV-41:1988.

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. března 1996 na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky závazná. Výjimku ze závazného ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

Články 2.1 a 5.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. od 1. března 1996 na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky závazné. Výjimku ze závazných ustanovení této normy může na žádost povolit jen uvedený neopomenutelný účastník.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

ČSN 46 3000 Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu

 

Souvisící právní předpisy

Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 50/1978 sb. Hygienické předpisy, o cizorodých látkách v poživatinách, reg. v částce 21/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výnos Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČR - hlavního hygienika ČR č. 75/1990 sb. Hygienické předpisy, o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly, reg. v částce 71/1991 Sb.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články 2 a 3 ČSN 46 3150 z 11. 3. 1989.

 

Změny proti předchozí normě

Norma platí pro cukety dodávané k přímé spotřebě. Stanoví dvě třídy jakosti a tomu odpovídající dovolené odchylky, třídění podle velikosti a dále požadavky na balení a označování cuket.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ludmila Neumanová, IČO 40641295

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

Ó Český normalizační institut, 1995
19113


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro cukety odrůd (kultivarů) Cucurbita pepo L.1), určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro cukety určené k průmyslovému zpracování.

 -- Vynechaný text --