ČESKÁ NORMA

MDT 633.3

Říjen 1994

LUŠTĚNINY
Část 5: Luštěniny krmné

ČSN 46 1300-5


 

 

 

Pulses. Pulses for feeding

Légumineuse. Légumineuse fourragére

Hülsenfrüchte. Futterhülsenfrüchte

 

Články 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4 a 5.1 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o českosloveských technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 46 1010 Společná ustanovení pro obiloviny, luštěniny a olejniny

ČSN 46 1011 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin

 

Další souvisící normy

ČSN 46 1300-2 Luštěniny. Hrách jedlý

ČSN 46 1300-3 Luštěniny. Čočka jedlá

ČSN 46 1300-4 Luštěniny. Fazole jedlé

ČSN 46 7006 Společná ustanovení pro krmné směsi

ČSN 46 7092 Metody zkoušení krmiv

ČSN 46 1300 Luštěniny se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Hrách jedlý, Část 3 Čočka jedlá, Část 4 Fazole jedlé

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 1302 z 26. 11. 1984.

 

Změny proti předchozí normě

V nové normě je sjednoceno hodnocení krmných luštěnin při nákupu i při jejich odbytu. Hodnoty vlhkosti a nečistot v článcích 2.4 a 4 jsou upraveny tak, aby odpovídaly stávajícím podmínkám tržního hospodářství.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Zemědělské normalizační středisko pro rostlinné výrobky a krmné směsi, Praha, IČO 40851699, L. Mizerovský, d.t. a Agropol, a. s. Praha, IČO 541788, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

1 Předmět normy

Tato norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky krmných luštěnin, neplatí pro osivo.

 -- Vynechaný text --