ČESKÁ NORMA

MDT 633.16

Říjen 1994

OBILÍ KRMNÉ
Část 3: Ječmen krmný

ČSN 46 1200-3


 

 

 

Feeding cereals. Feeding barley

Céréal fourragére. Orge fourragére

Futtergetreidepflanze. Futtergerste

 

Články 2.1, 2.2, 3, 4, a 5.1 této normy jsou podle §3 zákona č. 142/1991 Sb., o českosloveských technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zemědělství České republiky na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 46 1010  Společná ustanovení pro obiloviny, luštěniny a olejniny

ČSN 46 1011  Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin

 

Další souvisící normy

ČSN ISO 712 Obiloviny a výrobky z obilovin. Stanovení obsahu vody. Praktická referenční metoda (46 1014)

ČSN ISO 950 Obiloviny. Vzorkování (jako zrno) (46 1024)

ČSN 46 1100-60 Obilí potravinářské. Ječmen potravinářský

ČSN 46 7006 Společná ustanovení pro krmné směsi

ČSN 46 7092 Metody zkoušení krmiv

ČSN 46 1200 Obilí krmné se skládá z těchto dalších částí: Část 2 Pšenice krmná, Část 4 Oves krmný, Část 5 Žitovec, Část 6 Kukuřice krmná, Část 7 Proso, Část 8 Pohanka, Část 9 Mohár a čumíza a Část 10 Čirok.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 46 1162 z 26. 11. 1984.

 

Změny proti předchozí normě

Do této normy byly zařazeny limitující znaky jakosti pouze pro dodávání ječmene krmného v rámci vztahů mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Zemědělské normalizační středisko pro rostlinné výrobky a krmné směsi, Praha, IČO 40851699, L. Mizerovský, d.t. a Agropol, a. s. Praha, IČO 541788, Vojen Špírek

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Zittová

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky ječmene setého (Hordeum vulgare L.), určeného ke krmným účelům. Neplatí pro ječmen setý určený na výrobu pivovarského sladu (ječmen sladovnický), dále pro ječmen setý určený k mlýnskému zpracování na jedlé výrobky (ječmen potravinářský) a pro osivo.
16783


Strana 2

2 Technické požadavky

 -- Vynechaný text --