ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040 Srpen 2015

Hnědá uhlí a lignity – Stanovení huminových kyselin

ČSN
ISO 5073

44 1347

 

Brown coals and lignites – Determination of humic acids

Charbons bruns et lignites – Dosage des acides humiques

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5073:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 5073:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 5073 (44 1347) ze srpna 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Metodika stanovení nebyla změněna, byl aktualizován seznam citovaných dokumentů.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1171 zavedena v ČSN ISO 1171 (44 1378) Tuhá paliva – Stanovení popela

ISO 1213-2 zavedena v ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ISO 5068-2 nezavedena

ISO 5069-2 zavedena v ČSN ISO 5069-2 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity – Zásady vzorkování – Část 2: Úprava vzorků pro stanovení vody a obecný rozbor

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva – Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

ČSN 44 1377 Tuhá paliva – Stanovení obsahu vody

ČSN ISO 1213-2 (44 1319)Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 2: Aplikovaná statistika

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

MEZINÁRODNÍ NORMA

Hnědá uhlí a lignity – Stanovení huminových kyselin ISO 5073
Třetí vydání
2013-05-01

ICS 73.040

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata metody 7

5 Činidla 8

6 Přístroje a pomůcky 8

7 Vzorek 8

8 Postup 9

9 Vyjádření výsledků 9

10 Preciznost metody – Mez opakovatelnosti 10

11 Protokol o zkoušce 10

Příloha A (normativní) Stanovení podílu obsahu uhlíku v huminových kyselinách v hnědých uhlích a lignitech 11

 


 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2013

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu,
bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 5073 vypracovala technická komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 5 Metody analýz.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 5073:1999), které bylo technicky zrevidováno.

Úvod

Podle této mezinárodní normy se huminové kyseliny stanoví volumetrickou metodou titrací extraktů.

Zkouška je empirická a k zajištění odpovídajících výsledků je podstatné pečlivě dodržovat složení extrakčního roztoku, teplotu a dobu extrakce. Bylo prokázáno, že pro četná hnědá uhlí a lignity lze pro průměrný podíl obsahu uhlíku v huminových kyselinách používat hodnotu 0,59. V různých zemích nebo lokalitách lze rovněž používat jinou hodnotu, předem stanovenou podle přílohy A.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje volumetrickou metodu pro stanovení

  1. celkových huminových kyselin a

  2. volných huminových kyselin

hnědých uhlí a lignitů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.