ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10 Srpen 2015

Koks – Stanovení veškeré vody

ČSN
ISO 579

44 1382

 

Coke – Determination of total moisture

Coke – Détermination de l’humidité totale

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 579:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 579:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 579 (44 1384) ze září 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Metodika stanovení nebyla změněna, byl změněn vzorec a výpočet naměřených hodnot, byl aktualizován seznam citovaných dokumentů.

Informace o citovaných dokumentech

ČSN ISO 13909-6 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 6: Koks – Úprava vzorků

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva – Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 1: Obecné statistické termíny a termíny používané v pravděpodobnosti

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika – Slovník a značky – Část 2: Aplikovaná statistika

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

MEZINÁRODNÍ NORMA

Koks – ISO 579
Stanovení veškeré vody Čtvrté vydání
2013-05-01

ICS 75.160.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Podstata metody 6

4 Přístroje a pomůcky 6

5 Vzorek 6

6 Postup 6

7 Vyjádření výsledků 7

7.1 Vzorek, jak byl analyzován (viz kapitola 6) 7

7.2 Vzorky viditelně mokré (viz kapitola 5) 7

8 Preciznost 7

8.1 Mez opakovatelnosti 7

8.2 Mez reprodukovatelnosti 7

9 Protokol o zkoušce 7

 


  

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2013

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu,
bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO ISO 579 vypracovala technická komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 5 Metody analýz.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 579:1999), které bylo technicky zrevidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu veškeré vody v koksu. Lze ji používat pro stanovení obsahu vody ve vysokopecním koksu, slévárenském koksu a ostatních produktech vysokoteplotní karbonizace.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.