ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040 Leden 2015

Tuhá paliva – Černá uhlí – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře

ČSN
ISO 11722

44 1360

 

Solid mineral fuels – Hard coal – Determination of moisture in the general analysis test sample by drying in nitrogen

Combustibles minéraux solides – Houille – Détermination de l’humidité de l’échantillon pour analyse par dessiccation
en atmosphère d’azote

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11722:2013. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 11722:2013. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 11722 (44 1360) ze srpna 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě bylo upřesněno posuzování preciznosti metody.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1213-2 zavedena v ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, Praha 4, Výletní 353, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle,
RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tuhá paliva – Černá uhlí – Stanovení vody v analytickém vzorku ISO 11722
pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře Druhé vydání
2013-07-01

ICS 73.040

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata metody 7

5 Činidla 7

6 Přístroje a pomůcky 7

7 Příprava zkušebního vzorku 7

8 Postup 8

9 Vyjádření výsledků 8

10 Preciznost 8

10.1 Mez opakovatelnosti 8

10.2 Mez reprodukovatelnosti 8

11 Protokol o zkoušce 8

Příloha A (informativní) Příklad vhodné sušárny 9


 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2013

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland


Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 5 Metody analýzy.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 11722:1999), které bylo technicky revidováno.

Úvod

Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor se vyžaduje pro opravy výsledků určitých analytických stanovení, např. stanovení prchavé hořlaviny a vodíku, na vliv vody při těchto stanoveních a pro umožnění přepočtů všech stanovení na bezvodý stav.

Jelikož černá uhlí jsou hydroskopická, jejich obsah vody se mění se změnou vlhkosti atmosféry a proto se má voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor stanovit vždy při navažování podílů vzorků pro ostatní analytická stanovení. Pokud se zkušební podíly pro několik analytických stanovení navažují ve stejnou dobu, postačuje pro opravy těchto analýz jedno souběžné stanovení obsahu vody.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení obsahu vody v analytickém vzorku černých uhlí pro obecný rozbor sušením v atmosféře dusíku.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.