ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040 Listopad 2013

Uhlí – Stanovení indexu puchnutí v kelímku

ČSN
ISO 501

44 1373

 

Hard coal – Determination of the crucible swelling number

Houille – Détermination de l’indice de gonflement au creuset

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 501:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 501:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 501 (44 1373) ze září 2010.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla upravena příprava vzorku a povolená doba od přípravy ke stanovení vzorku, do obrázku standardních profilů bylo doplněno měřítko v mm.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 13909-4 zavedena v ČSN ISO 13909-4 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 4: Uhlí – Úprava vzorků

ISO 18283 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

MEZINÁRODNÍ NORMA

Uhlí – Stanovení indexu puchnutí v kelímku ISO 501 Čtvrté vydání
2012-09-01

ICS 73.040

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Podstata zkoušky 6

4 Příprava zkušebního vzorku 6

5 Přístroje a pomůcky 6

6 Příprava přístroje 8

7 Postup 9

8 Vyjádření výsledků 10

9 Preciznost metody 11

9.1 Opakovatelnost 11

9.2 Reprodukovatelnost 11

10 Protokol o zkoušce 11


[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2012

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 501 vypracovala technická komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 5 Metody analýzy.

Toto čtvrté vydání ISO 501 zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 501:2003), které bylo technicky revidováno.

UPOZORNĚNÍ – Použití této mezinárodní normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato mezinárodní norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této mezinárodní normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma určuje metodu stanovení vlastností puchnutí černého uhlí při zahřívání v zakrytém kelímku.

POZNÁMKA Pro termín „index puchnutí v kelímku“ (CSN) je také používán termín „volný index puchnutí“ (FSI).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.