ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040; 75.160.10 Listopad 2013

Tuhá paliva – Plavicí zkouška uhlí

ČSN 44 1341

 

Solid mineral fuels – Float-and-sink analysis

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1341 z 1981-05-12.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 4

2 Citované dokumenty 4

3 Podstata zkoušky 4

4 Příprava zkušebního vzorku 4

5 Přístroje a pomůcky 5

6 Činidla 5

7 Postup 6

7.1 Plavicí zkouška pro rozměr zrn do 0,5 mm (resp. do 0,75 mm) 6

7.2 Plavicí zkouška pro rozměr zrn nad 0,5 mm 6

8 Spolehlivost zkoušky 6

8.1 Plavicí zkouška pro zrnitost do 0,5 mm 6

8.2 Plavicí zkouška pro zrnitost nad 0,5 mm 7

9 Výpočet a vyjádření výsledků 7

9.1 Vyhodnocení plavicí zkoušky uhlí rozměru zrn do 0,5 mm (resp. do 0,75 mm) 7

9.2 Vyhodnocení plavicí zkoušky uhlí rozměru zrn nad 0,5 mm 7

10 Protokol o zkoušce 8

Příloha A (informativní) Příklady plavicích zkoušek 9

Příloha B (normativní) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění plavicích zkoušek 13

Předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozím vydáním byla norma upravena v návaznosti na související platné ČSN a právní předpisy a s ohledem na vývoj možnosti použití metody od doby vydání předchozí normy.

Obdobné mezinárodní normy

ISO 7936:1992Hard coal – Determination and presentation of float and sink characteristics – General directions for apparatus and procedures

Porovnání s mezinárodními normami

Mezinárodní norma ISO je platná pouze pro černá uhlí a nabízí uzanční metody odlišné od metod používaných v českých úpravnách uhlí. Z důvodu kontinuity a používání porovnatelných výsledků na konkrétních typech uhlí je na základě požadavků uživatelů nezbytné zachovat uzanční metody podle původní české normy.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1304 Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

ČSN 44 1310 Tuhá paliva – Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

ČSN ISO 5069-1 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity – Zásady vzorkování – Část 1: Vzorkování pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

ČSN ISO 5069-2 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity – Zásady vzorkování – Část 2: Úprava vzorků pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

ČSN ISO 13909-1 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 1: Obecný úvod

ČSN ISO 13909-2 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 2: Uhlí – Vzorkování z proudu

ČSN ISO 13909-3 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 3: Uhlí – Vzorkování ze stacionárních celků

ČSN ISO 13909-4 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 4: Uhlí – Úprava vzorků

ČSN 44 1377 Tuhá paliva – Stanovení obsahu vody

ČSN ISO 1171 (44 1378) Tuhá paliva – Stanovení popela

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

UPOZORNĚNÍ Použití této normy může být spojeno s používáním nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení.

1Předmět normy

Tato norma je určena pro stanovení upravitelnosti uhlí v celém rozsahu rozměrů zrn. Norma platí pro provádění plavicích zkoušek černých i hnědých uhlí. Plavicí zkouškou se provádí rozbor surového uhlí nebo produktů rozdružování, při němž se zjišťují hmotnostní výnosy frakcí různé měrné hmotnosti. Plaví se v anorganických nebo organických kapalinách. V získaných frakcích se stanoví obsah popela a u hnědého uhlí obsah vody. Výsledky se sestaví do tabulky a zhotoví se diagram upravitelnosti.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.