ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040 Září 2012

Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí

ČSN
ISO 23380

44 1385

 

Selection of methods for the determination of trace elements in coal

Sélection des méthodes de détermination des éléments en traces dans le charbon

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 23380:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 23380:2008. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1213-2 zavedena v ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ISO 5725 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 5725 (010251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření

ISO Guide 33 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

MEZINÁRODNÍ NORMA

Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí ISO 23380 První vydání
2008-10-15

ICS 73.040

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Definice 6

4 Zkratky 6

5 Diskuse o metodách 7

6 Použití certifikovaných referenčních materiálů 8

7 Výpočet výsledků 8

8 Citlivost 9

9 Vykazování výsledků 10

10 Preciznost 10

11 Protokol o zkoušce 10

Příloha A (informativní) Schéma analýzy stopových prvků 11

Příloha B (informativní) Alternativní postupy rozpouštění uhlí 12

Bibliografie 13

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2008

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland


Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 23380 vypracovala technická komise ISO/TC 27 Tuhá paliva, subkomise SC 5 Metody analýzy.


Úvod

Stanovení stopových prvků v uhlí a koksu se stává stále důležitější vzhledem k tomu, že je kladen značný důraz na vliv těchto prvků na životní prostředí. K tomu, aby byly dosaženy správné a přesné výsledky analýz stopových prvků, je bezpodmínečně nutné, aby byly dostupné standardní metody a aby byly tyto metody založeny na spolehlivých postupech.

Cílem této mezinárodní normy je pomoc při výběru vhodných metod, které jsou dostupné pro společná stanovení stopových prvků v uhlí.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma poskytuje návod pro výběr metod použitých pro stanovení stopových prvků v uhlí. Ke stopovým prvkům důležitým z hlediska životního prostředí patří antimon, arsen, beryllium, bor, kadmium, chlor, chrom, kobalt, měď, fluor, olovo, mangan, rtuť, molybden, nikl, selen, thallium, vanad a zinek. Do tohoto seznamu lze zahrnout radioaktivní stopové prvky, thorium a uran.

Tato mezinárodní norma nepředepisuje metody používané pro stanovení jednotlivých stopových prvků. Pro potvrzení přesnosti jakékoliv metody je zásadní analýza vhodných certifikovaných referenčních materiálů (CRM) (viz ISO Guide 33).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.