ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10 Říjen 2011

Tuhá paliva – Koks – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ČSN
ISO 687

44 1384

 

Solid mineral fuels – Coke – Determination of moisture in the general analysis test sample

Combustibles mineraux solides – Coke – Détermination de l'humidité de l'échantillon pour analyse

Feste mineralische Brennstoffe – Koks – Bestimmung der Feuchtigkeit der allgemeinen Analysenprobe

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 687:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 6871:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 687 (44 1384) z července 2008.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla revidována po formální stránce, byl změněn symbol pro označení obsahu vody.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, Praha 4, Výletní 353, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tuhá paliva – Koks – Stanovení vody v analytickém vzorku ISO 687
pro obecný rozbor Třetí vydání
2010-06-15

ICS 75.160.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Podstata metody 7

5 Přístroje a pomůcky 7

6 Příprava zkušebního vzorku 7

7 Postup 7

8 Vyjádření výsledků 8

9 Preciznost 8

9.1 Mez opakovatelnosti 8

9.2 Mez reprodukovatelnosti 8

10 Protokol o zkoušce 8

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2010

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

ISO 687 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomisí SC 5, Metody analýzy.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 687:2004), jehož je menší revizí.

Úvod

Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor je požadováno pro opravy výsledků určitých analytických stanovení, např. prchavé hořlaviny a vodíku, na stav vody při stanovení a umožňuje přepočet všech výsledků na bezvodý stav.

Jelikož koks je hygroskopický, jeho obsah vody se bude měnit se změnou vlhkosti atmosféry. Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor by se proto mělo provádět pokaždé, když jsou navažovány zkušební podíly pro jiná analytická stanovení. Jestliže jsou navažovány zkušební podíly pro několik analytických stanovení ve stejnou dobu, stačí pro korekce jedno souběžné stanovení obsahu vody.


1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení vody v analytickém vzorku koksu pro obecný rozbor. Může se používat pro stanovení vody ve vysokopecním koksu, slévárenském koksu a v jiných produktech vysokoteplotní karbonizace.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.