ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10 Říjen 2011

Tuhá paliva – Stanovení popela

ČSN
ISO 1171

44 1378

 

Solid mineral fuels – Determination of ash

Combustibles minéraux solides – Détermination des cendres

Feste mineralische Brennstoffe – Bestimmung des Aschegehaltes

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1171:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1171:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1171 (44 1378) ze září 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla revidována po formální stránce, místo „stanovení obsahu popela“ je nově používán termín „stanovení popela“.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 687 (44 1384) Tuhá paliva – Koks – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 11722 (44 1360) Tuhá paliva – Černá uhlí – Stanovení vody v analytickém vzorku sušením v dusíku

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, Praha 4, Výletní 353, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tuhá paliva – Stanovení popela ISO 1171 Čtvrté vydání
2010-06-15

ICS 75.160.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Podstata zkoušky 7

3 Přístroje a pomůcky 7

4 Příprava zkušebního vzorku 7

5 Postup 7

6 Vyjádření výsledků 8

7 Preciznost 8

7.1 Mez opakovatelnosti 8

7.2 Mez reprodukovatelnosti 8

8 Protokol o zkoušce 8

Bibliografie 9

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2010

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 1171 byla připravena technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomisí SC 5, Metody analýzy.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 1171:1997), jehož je menší revizí. (Také je začleněna technická oprava ISO 1171:1997/Cor.1:1998).

Úvod

Popel zbývající po spálení uhlí nebo koksu na vzduchu pochází z anorganických komplexů, přítomných v původní uhelné substanci a z přimíšených popelovin. Proto je výsledkem stanovení „popel“ a nikoliv „obsah popela“, jelikož uhlí neobsahuje žádný popel.

Množství síry zbylé v popelu částečně závisí na podmínkách zpopelnění a k dosažení hodnot popela na srovnatelném základě je proto nutné přísně dodržovat specifikované podmínky.


1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení popela pro všechna tuhá paliva.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.