ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040; 75.160.10 Říjen 2011

Černá uhlí a koks – Stanovení prchavé hořlaviny

ČSN
ISO 562

44 1366

 

Hard coal and coke – Determination of volatile matter

Houille et coke – Détermination des matières volatiles

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 562:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 562:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 562 (44 1366) z února 2001.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Norma byla formálně revidována, ve výpočtu prchavé hořlaviny byl změněn symbol pro obsah vody.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 687zavedena v ČSN ISO 687 (44 1384) Tuhá paliva – Koks – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ISO 11722zavedena v ČSN ISO 11722 (44 1360) Tuhá paliva – Černá uhlí – Stanovení vody v analytickém vzorku sušením v dusíku

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, Praha 4, Výletní 353, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle,
RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

MEZINÁRODNÍ NORMA

Černá uhlí a koks – Stanovení prchavé hořlaviny ISO 562
Třetí vydání
2010-06-15

ICS 73.040; 75.160.10

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Podstata zkoušky 7

4 Chemikálie a činidla 7

5 Přístroje a pomůcky 7

6 Příprava zkušebního vzorku 11

7 Postup zkoušky 11

7.1 Kontrola teploty v pícce 11

7.2 Stanovení prchavé hořlaviny 11

8 Vyjádření výsledků 11

9 Preciznost 12

9.1 Mez opakovatelnosti 12

9.2 Mez reprodukovatelnosti 12

10 Protokol o zkoušce 12

Bibliografie 13

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2010

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 562 byla připravena technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomisí SC 5, Metody analýzy.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 562:1998), jehož je menší revizí.

Úvod

Podle této normy se prchavá hořlavina stanoví jako ztráta hmotnosti při zahřívání uhlí nebo koksu za nepřístupu vzduchu za standardních podmínek, s odečtením obsahu vody. Zkouška je empirická a k zajištění reprodukovatelných výsledků je zásadní, aby byla dodržována rychlost zahřívání, konečná teplota a celková doba trvání zkoušky. Rovněž je zásadní zamezit přístupu vzduchu během zahřívání k zabránění oxidace uhlí a koksu, proto je nezbytné dobře sedící víko kelímku. Ve vzorku se současně s prchavou hořlavinou stanoví i obsah vody, aby mohly být provedeny příslušné korekce.

Za podmínek zkoušky mohou rovněž ztrácet hmotnost popeloviny vázané ve vzorku, velikost této ztráty závisí na složení a množství přítomných minerálů.

POZNÁMKAPři použití této mezinárodní normy pro klasifikační účely je třeba věnovat zvláštní péči obsahu popela vzorků získaných přímo z uhelných slojí.

Zařízení a postup jsou specifikovány tak, aby v pícce bylo možné provádět současně jedno nebo více stanovení.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení prchavé hořlaviny černého uhlí a koksu. Nelze ji používat pro hnědá uhlí a lignity.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.