ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040 Září 2010

Uhlí – Stanovení plastických vlastností –
Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem

ČSN
ISO 10329

44 1343

 

Coal – Determination of plastic properties – Constant-torque Gieseler plastometer method

Charbon – Détermination des propriétés plastiques – Méthode du plastomètre Gieseler à couple constant

Kohle – Bestimmung der plastischen Eigenschaften von Kohle mit dem Gieseler-Plastometer

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10329:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 10329:2009. It was translated by Czech Office
for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 18283 nezavedena

ISO 13909-1 zavedena v ČSN ISO 13909-1 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 1: Obecný úvod

ISO 13909-2 zavedena v ČSN ISO 13909-2 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 2: Uhlí –Vzorkování z proudu

ISO 13909-3 zavedena v ČSN ISO 13909-3 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 3: Uhlí – Vzorkování ze stacionárních celků

Souvisící ČSN

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, Praha 4, Výletní 353, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle,
RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

MEZINÁRODNÍ NORMA

Uhlí – Stanovení plastických vlastností – Metoda s Gieselerovým ISO 10329
plastometrem s konstantním točivým momentem První vydání
2009-02-01

Obsah

Strana

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata zkoušky 7

5 Přístroje a pomůcky 7

6 Kalibrace 8

7 Vzorek 8

8 Postup 9

9 Čištění zařízení 9

10 Výpočty a vyjádření výsledků 14

11 Preciznost metody 15

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2009

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 10329 byla připravena technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, Podkomise SC 5, Metody analýzy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro získání relativní míry plastických vlastností uhlí při zahřívání za předepsaných podmínek. Metoda může být použita pro získání hodnot plastických vlastností uhlí a směsí používaných při karbonizaci a dalších situacích, kdy určení plastického chování uhlí je v praxi důležité.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.