ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040; 75.160.10 Srpen 2009

Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv

ČSN 44 1402

 

Principles for determination and verification of quality of solid mineral fuels

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1402 z 1984-10-31.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 4

1 Předmět normy 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Termíny a definice 5

4 Stanovení jakosti tuhých paliv 5

5 Prověřování jakosti tuhých paliv 6

6 Kontroly 7

 


Předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma je revizí ČSN 44 1402:1984 Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv, provedenou na podkladě závěrů pravidelných prověrek ČSN řady 44 14.. Byla přepracována v návaznosti na souvisící platné ČSN a právní předpisy.

Obdobné mezinárodní normy

Obdobné mezinárodní normy nebyly vydány.

Souvisící ČSN

ČSN 44 1310Tuhá paliva – Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami emisních plynů, v platném znění

Vyhláška č. 696/2004, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů, v platném znění

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (daň z pevných paliv), v platném znění

Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší, v platném znění

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 4, Výletní 353, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Bílá

1 Předmět normy

Tato norma platí pro stanovení a prověřování jakosti černých a hnědých uhlí, lignitů, briket a koksu (dále tuhá paliva), dodávaných z výrobních podniků a závodů (dále dodavatel) odběratelům. Ustanovení této normy platí také pro dodávky paliv k speciálním průmyslovým účelům, tj. pro elektrárny a teplárny, koksovny, vysoké pece a tlakové plynárny, pokud není vyššími právními předpisy stanoveno jinak (viz souvisící právní předpisy).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.