ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040; 75.160.10                                                                                                                   Prosinec 2008

Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené
spektrometrie

ČSN
ISO 19579

44 1395

 

Solid mineral fuels - Determination of sulfur by IR spectrometry

Combustibles minéraux solides - Détermination du soufre par spectrométrie infrarouge

Feste mineralische Brennstoffe - Bestimmung von Schwefel mit IR-Spektroskopie

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 19579:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 19579:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82412


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 334 zavedena v ČSN 44 1379 Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškeré síry metodou Eschka (mod ISO 334:1992)

ISO 351 zavedena v ČSN ISO 351 (44 1353) Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškeré síry - Vysokoteplotní spalovací metoda

ISO 687 zavedena v ČSN ISO 687 (44 1384) Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ISO 5068-2 dosud nezavedena

ISO 11722 zavedena v ČSN ISO 11722 (44 1360) Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku sušením v dusíku

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 4, Výletní 353, 142 00, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie                ISO 19579
                                                                                                                                          
První vydání
                                                                                                                                           2006-10-01

ICS 73.040; 75.160.10

Deskriptory: tuhá paliva, stanovení, obsah síry, analyzátor, analytický vzorek, IČ spektrometrie

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Princip................................................................................................................................................................................... 6

4          Zařízení.................................................................................................................................................................................. 6

5          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 7

6          Úprava vzorku....................................................................................................................................................................... 7

7          Postup stanovení................................................................................................................................................................ 7

8          Ověření kalibrace................................................................................................................................................................ 8

9          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 8

10        Shodnost.............................................................................................................................................................................. 8

11        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 8


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2006

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

ISO 19579 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomise SC 5, Metody analýzy.


Strana 6

Úvod

Síra je v uhlí obsažena obvykle ve třech formách: anorganické sulfidy jako pyrit (FeS2), anorganické sírany tvořící součást popelovin a organická síra v uhlíkaté hmotě.

Tato mezinárodní norma popisuje vysokoteplotní spalovací metodu s infračervenou absorpcí, která je používána pro stanovení veškeré síry v uhlí.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje alternativní metodu stanovení obsahu veškeré síry v černém uhlí, hnědém uhlí a lignitu vysokoteplotní spalovací metodou s infračervenou (IČ) absorpcí, s použitím komerčně dostupných přístrojů.

Tato metoda je použitelná pro vzorky uhlí s obsahem popela nižším než 40 %.-- Vynechaný text --