ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                            Prosinec 2008

Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností
on-line analyzátorů

ČSN
ISO 15239

44 1386

 

Solid mineral fuels - Evaluation of the measurement performance of on-line analysers

Combustibles minéraux solides - Évaluation de la performance de mesure des analyseurs en ligne

Feste Brennstoffe - Messigenschaftbewertung on-line Analysator

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 15239:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 15239:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82411


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1213-2 zavedena v ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ISO 1988 dosud nezavedena

ISO 2309 dosud nezavedena

ISO 3534-1 zavedena v ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

ISO 5069 (všechny části) zavedena v ČSN ISO 5069-1, 2 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity - Zásady vzorkování

ISO 13909 (všechny části) zavedena v ČSN ISO 13909-1 až 8 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 4, Výletní 353, 142 00, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností                                                      ISO 15239
on-line analyzátorů
                                                                                                     První vydání
                                                                                                                                          2005-04-01

ICS 75.160.10

Deskriptory: tuhá paliva, stanovení, analyzátor, analytický vzorek, on-line

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Symboly a zkratky................................................................................................................................................................ 8

5          Princip.................................................................................................................................................................................. 10

6          Instalace analyzátoru........................................................................................................................................................ 10

7          Techniky hodnocení.......................................................................................................................................................... 12

8          Stabilita přístrojové techniky............................................................................................................................................ 13

9          Kalibrace............................................................................................................................................................................. 15

10        Provozní měřicí vlastnosti................................................................................................................................................ 17

11        Využití................................................................................................................................................................................... 21

Příloha A (informativní)  Techniky on-line analýzy tuhých paliv.............................................................................................. 23

Příloha B (informativní)  Zdroje odchylek měření..................................................................................................................... 26

Příloha C (normativní)  Porovnávací metody stanovení.......................................................................................................... 27

Příloha D (normativní)  Postupy statistického hodnocení...................................................................................................... 35

Příloha E (informativní)  Referenční standardy......................................................................................................................... 44

Příloha F (informativní)  Vzory výpočtů........................................................................................................................................ 45

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 56


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, pomocí kterých byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, tj. když vznikne problém, který se týká souboru, informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2005

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

ISO 15239 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomise SC 5, Metody analýzy.


Strana 6

Úvod

V současnosti se používá mnoho přístrojů, které byly vyvinuty pro rychlé on-line stanovení tuhých paliv v rozsahu vlastností určujících jejich jakost. Principy, na kterých jsou založeny, se liší od těch, které jsou nyní používány pro vzorkování a analýzy a v důsledku toho představují zcela nový přístup k měření jakosti tuhých paliv.

Tato norma byla vytvořena ke specifikaci metod, kterými mohou být měřicí vlastnosti takových analyzátorů hodnoceny.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje postupy hodnocení měřicích vlastností všech typů on-line analyzátorů tuhých paliv.

Uvádí informace o různých typech v současnosti dostupných analyzátorů a popisuje postupy hodnocení různých aspektů měřicích vlastností, vhodné metody zkoušek a techniky statistického vyhodnocení shromážděných dat.-- Vynechaný text --