ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                           Červenec 2008

Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody
v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ČSN
ISO 687

44 1384

 

Solid mineral fuels - Coke - Determination of moisture in the general analysis test sample

Combustibles mineraux solides - Coke - Détermination de l’humidité de l’échantillon pour analyse

Feste Brennstoffe - Koks - Bestimmung des Wassergehaltes in der analytische Probe

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 687:2004. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 687:2004. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1384-2 z 1978-03-02.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81253


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti původní normě ČSN 44 1384-2 z března 1978 je umožněno použití vyšších teplot sušení (původně 135 °C - 140 °C), nižší hmotnost vzorku (původně cca 2 g) a vyšší vrstva při sušení (původně 1,5 g/cm2). Limit opakovatelnosti stanovení je shodný. Z toho vyplývá, že použití postupu podle původní normy ČSN plně vyhovuje požadavkům této mezinárodní normy. Postup podle této mezinárodní normy umožní podstatné zkrácení doby stanovení.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 1213-2 zavedena v ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 4, Výletní 353, 142 00, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku                               ISO 687
pro obecný rozbor
                                                                                                          Druhé vydání
                                                                                                                                             2004-09-01

ICS 75.160.10

Deskriptory: tuhá paliva, koks, stanovení, obsah vody, analytický vzorek, analýza

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Podstata metody................................................................................................................................................................. 6

5          Přístroje................................................................................................................................................................................. 6

6          Příprava zkušebního vzorku............................................................................................................................................... 6

7          Postup................................................................................................................................................................................... 6

8          Vyjádření výsledků............................................................................................................................................................... 7

9          Shodnost.............................................................................................................................................................................. 7

9.1       Meze opakovatelnosti......................................................................................................................................................... 7

9.2       Kritický rozdíl reprodukovatelnosti.................................................................................................................................... 7

10        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

ISO 687 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomise SC 5, Metody analýzy.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 687:1974), které bylo technicky revidováno.


Strana 5

Úvod

Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor je nutné pro korekce výsledků určitých analytických stanovení, např. prchavé hořlaviny a vodíku, vlivu obsahu vody při stanovení a umožňuje přepočet všech výsledků na bezvodý stav.

Jelikož koks je hygroskopický, jeho obsah vody se bude měnit se změnou vlhkosti atmosféry. Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor by se proto mělo provádět pokaždé, když jsou navažovány zkušební podíly pro jiná analytická stanovení. Jestliže jsou navažovány zkušební podíly pro několik analytických stanovení ve stejnou dobu, stačí pro korekce jedno souběžné stanovení obsahu vody.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení vody v analytickém vzorku koksu pro obecný rozbor. Může se používat pro stanovení vody ve vysokopecním koksu, slévárenském koksu a v jiných vysokoteplotních produktech karbonizace.-- Vynechaný text --