ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                              Prosinec 2007

Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních
analytických metod

ČSN
ISO 11726

44 1303

 

Solid mineral fuels - Guidelines for the validation of alternative methods of analysis

Combustibles minéraux solides - Lignes directrices pour la validation de variantes analytiques

Feste brenstoffe - Instruktion für validierung die alternativ analysenverfahren

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11726:2004. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 11726:2004. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80089


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 5725-6 zavedena v ČSN ISO 5725-6 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 4, Výletní 353, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních                                          ISO 11726
analytických metod
                                                                                                   První vydání
                                                                                                                                        2004-08

ICS 75.160.10

Deskriptory: tuhá paliva; validace; analýza; metoda stanovení; alternativní metoda; instrumentální metoda.

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Definice................................................................................................................................................................................. 5

4          Obecně.................................................................................................................................................................................. 6

5          Přípravné práce na alternativní metodě.......................................................................................................................... 6

5.1       Obecně.................................................................................................................................................................................. 6

5.2       Selektivita a specifičnost................................................................................................................................................... 7

5.3       Rozsah a linearita............................................................................................................................................................... 7

5.4       Citlivost.................................................................................................................................................................................. 7

5.5       Mez detekce.......................................................................................................................................................................... 7

5.6       Kvantitativní mez.................................................................................................................................................................. 7

5.7       Odolnost............................................................................................................................................................................... 7

5.8       Přesnost............................................................................................................................................................................... 7

5.9       Shodnost.............................................................................................................................................................................. 7

6          Definování alternativní metody pro validaci.................................................................................................................... 8

7          Postup................................................................................................................................................................................... 8

7.1       Měření shodnosti a správnosti......................................................................................................................................... 8

7.2       Porovnání s referenčními materiály................................................................................................................................. 9

7.3       Porovnání s mezinárodní normalizovanou metodou v rámci laboratoře - Jedno palivo...................................... 12

7.4       Porovnání s mezinárodní normalizovanou metodou v rámci laboratoře - Řada různých paliv........................... 14

7.5       Porovnání s mezinárodní normalizovanou metodou, mezi laboratořemi............................................................... 15

8          Zpráva o validaci................................................................................................................................................................ 15

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 16

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 17

B.1       Porovnání s referenčním materiálem............................................................................................................................ 17

B.2       Porovnání s mezinárodní normalizovanou metodou.................................................................................................. 19

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 23


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava Mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 11726 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomise SC 5, Metody analýzy.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje postupy validace alternativních metod analýzy uhlí a koksu srovnáním s odpovídající mezinárodně normalizovanou metodou, nebo nepřímo porovnáním s referenčním materiálem, který byl důkladně analyzován s použitím odpovídající mezinárodně normalizované metody.

Jsou použity parametrické statistické metody, to znamená, že jejich použití je možné, pouze pokud je vlastnost vyjádřena přirozeným číslem na přibližně lineární stupnici. Výsledky některých metod, například Gray-Kingův typ koksu, nejsou takto vyjádřeny a zde uvedené metody mohou být použity, jen pokud jsou data převedena do parametrické stupnice.-- Vynechaný text --