ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                              Prosinec 2007

Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální
nasákavosti

ČSN 44 1376

 

Brown coals and lignites - Determination of moisture holding capacity

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1376 z 1987-03-16.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

80087


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Definice................................................................................................................................................................................. 4

4          Podstata stanovení............................................................................................................................................................. 4

5          Odběr a úprava vzorků........................................................................................................................................................ 4

6          Chemikálie a materiály...................................................................................................................................................... 4

7          Zařízení.................................................................................................................................................................................. 5

8          Přípravné práce................................................................................................................................................................... 5

9          Postup stanovení................................................................................................................................................................ 6

10        Výpočet a vyjádření výsledků zkoušky.............................................................................................................................. 6

11        Shodnost.............................................................................................................................................................................. 7

12        Protokol o zkoušce.............................................................................................................................................................. 7


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma je revizí ČSN 44 1376:1987 Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti, na podkladě závěrů, přijatých z pravidelných prověrek čs. zkušebních norem řady 44 13.. Byla přepracována v návaznosti na související platné ČSN a právní předpisy.

Obdobné mezinárodní normy

ISO 1018 Hard coal - Determination of moisture-holding capacity

Porovnání s mezinárodními normami

Tato norma je na rozdíl od ISO 1018 určena pro hnědá uhlí a lignity. Pro hnědá uhlí a lignity není v ISO metoda normalizována.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

ČSN ISO 1171 (44 1378) Tuhá paliva. Stanovení popela

ČSN 70 4039 Laboratorní varné sklo - Kuželové baňky

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 4, Výletní 353, IČ 16463358, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma předepisuje metodu pro stanovení maximální nasákavosti, která charakterizuje obsah vody v uhlí ve sloji. Stanovení nasákavosti se vztahuje pouze na hnědá uhlí a lignity v důsledku vyššího obsahu volné vody, jehož výpočtem se posuzuje náchylnost těchto uhlí k nalepování a namrzávání v dopravních prostředcích, zásobnících aj.-- Vynechaný text --