ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040; 75.160.10                                                                                                                       Leden 2007

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

ČSN
ISO 13909-8

44 1314

 

Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 8: Methods of testing for bias

Houille et coke - Échantillonnage méchanique - Partie 8: Méthodes de détection du biais

Steinkohle und Koks - Mechanische Probenahme - Teil 8: Methoden für Bestimmung des systematischen Fehler

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 13909-8:2001. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO13909-8:2001. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 9411-1 z října 2000 a ČSN ISO 9411-2 z ledna 1997.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

77468


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Zavedením ČSN ISO 13909-8, poslední části normy ČSN ISO 13909, se ruší ČSN ISO 9411-1 (44 1314):2000 a ČSN ISO 9411-2 (44 1314):1997 a jsou nahrazeny normou ČSN ISO 13909 v celém rozsahu jejich platnosti, tj. pro černá i hnědá uhlí a koks.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 13909-1:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-1:2003 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 1: Obecný úvod

ISO 13909-2:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-2:2004 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 3: Uhlí - Vzorkování z proudu

ISO 13909-3:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-3:2006 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků

ISO 13909-4:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-4:2005 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 3: Uhlí - Úprava vzorků

ISO 13909-5:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-5:2005 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 5: Koks - Vzorkování z proudu

ISO 13909-6:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-6:2006 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 6: Koks - Úprava vzorků

ISO 13909-7:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-7:2006 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 7: Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení shodnosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

Souvisící ČSN

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva. Terminologie. Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČ 40684857, Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -                                                             ISO 13909-8
Část 8: Metody pro zkoušení systematické chyby                                      
První vydání
                                                                                                                                    2001-12-15

ICS 73.040; 75.160.10

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Zásady................................................................................................................................................................................... 5

5          Osnova postupu.................................................................................................................................................................. 7

6          Předzkušební prohlídka..................................................................................................................................................... 8

7          Referenční metody.............................................................................................................................................................. 8

8          Výběr proměnných pro zkoušku....................................................................................................................................... 9

9          Výběr paliva pro zkoušku.................................................................................................................................................. 11

10        Provedení zkoušky............................................................................................................................................................. 11

11        Statistická analýza a interpretace................................................................................................................................... 12

12        Protokol o zkoušce............................................................................................................................................................ 22

Příloha A (informativní) Vzor výpočtů.......................................................................................................................................... 23

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 30


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 1.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků této mezinárodní normy jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 13909-8 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomise SC 4, Vzorkování.

ISO 13909 ruší a nahrazuje ISO 9411-1:1994, Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 1: Uhlí a ISO 9411-2:1993, Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 2: Koks, pro které je technickou revizí. Rovněž nahrazuje metody mechanického vzorkování uhlí a koksu, uvedené v ISO 1988:1975, Černá uhlí - Vzorkování a ISO 2309:1980, Koks - Vzorkování.

ISO 13909 se skládá z těchto částí pod obecným názvem Uhlí a koks - Mechanické vzorkování.

         Část 1: Obecný úvod

         Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

         Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků

         Část 4: Uhlí - Úprava zkušebních vzorků

         Část 5: Koks - Vzorkování z proudu

         Část 6: Koks - Úprava zkušebních vzorků

         Část 7: Metody stanovení shodnosti vzorkování, úpravy vzorků a zkoušení

         Část 8: Metody zkoušení systematických chyb

Příloha A této části ISO 13909 má pouze informativní charakter.


Strana 5

Úvod

Pro užívání v provozu nelze předepsat normalizovanou metodu, kterou by se postup vzorkování ověřoval na výskyt systematické chyby, neboť detaily postupu jsou nutně ovlivněny místními podmínkami. Lze však vymezit určité zásady, které by se měly dodržovat, kde je to možné a tyto jsou diskutovány v této části ISO 13909.

Zkoušení na systematickou chybu může být zdlouhavý a nákladný proces, zvláště pokud zahrnuje prověření vzorkovače pro odběr primárních dílčích vzorků. Všechny zkoušky na systematickou chybu vyžadují proto důkladnou předběžnou prohlídku s odstraněním všech nedostatků v systému, které mohou být zdrojem systematické chyby.

1 Předmět normy

Tato část ISO 13909 vymezuje zásady a postupy pro zkoušení systematické chyby černých uhlí a koksu, v souladu s ostatními částmi ISO 13909, s použitím pouze jednorozměrných (univariate) statistických metod.

Uživatel má být obezřetný k možnosti nesprávného závěru o výskytu systematické chyby, pokud systematická chyba není v žádné z několika proměnných měřených na stejném souboru vzorků a přesto je pro jinou jednotlivou proměnnou významně větší. Ačkoliv lze měřit několik proměnných, musí se předem určit jedna, pro kterou bude výsledek testu platit.

POZNÁMKA Termínpalivo“ se v textu používá, když se v kontextu týká uhlí i koksu, pokud se týká výlučně jen jednoho, používá se termín „uhlí“ nebo „koks“.-- Vynechaný text --