ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                              Červenec 2006

Tuhá paliva -
Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket

ČSN 44 1309

 

Solid mineral fuels - Sampling, sample preparation and mechanical testing of briquettes

Combustible minéraux solides - Échantillonnage, préparation des échantillons et épreuve mécanique des briquettes

Feste Brennstoffe - Probenahme, Probenvorbereitung und Mechanische Prüfung des Briketts

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1309 z 1990-05-14

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         76176
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 4

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 4

4          Sestavení schématu vzorkování....................................................................................................................................... 4

5          Základní požadavky pro odběr vzorků briket................................................................................................................... 5

6          Metody vzorkování................................................................................................................................................................ 5

7          Obsah zlomků a třísek....................................................................................................................................................... 6

8          Manipulace a úschova vzorků........................................................................................................................................... 7

9          Úprava vzorků....................................................................................................................................................................... 7

10        Označování vzorků............................................................................................................................................................... 7

11        Zpráva o vzorkování............................................................................................................................................................. 8

12        Stanovení pevnosti briket v tlaku...................................................................................................................................... 8

13        Stanovení pevnosti briket v otěru...................................................................................................................................... 8

14        Stanovení nasákavosti briket máčením ve vodě........................................................................................................... 9

15        Stanovení odolnosti briket proti účinkům vody............................................................................................................. 10


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je revizí ČSN 44 1309:1990 Tuhá paliva. Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket. Norma byla přepracována v návaznosti na vydané ČSN ISO pro odběr a úpravu vzorků uhlí a koksu.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků na různé stavy paliva

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva. Terminologie Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti

ČSN ISO 5069-1 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity - Zásady vzorkování - Část 1: Vzorkování pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

ČSN ISO 5069-2 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity - Zásady vzorkování - Část 2: Úprava vzorků pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

ČSN ISO 13909-1 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod

ČSN ISO 13909-2 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

ČSN ISO 13909-3 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků

ČSN ISO 13909-4 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků

ČSN ISO 13909-7: dosud nezavedena

ČSN ISO 13909-8: dosud nezavedena

ČSN ISO 565 (25 9601) Zkušební síta. Kovová tkanina, děrovaný plech a elektroformované folie.
Jmenovité velikosti otvorů

ČSN ISO 3310-1 (25 9610) Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 1: Zkušební síta z kovové tkaniny

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČ 40684857, Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Bílá


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanoví postup odběru, úpravy vzorků a mechanické zkoušky pro ověřování jakosti dodávek volně ložených hnědouhelných briket.



-- Vynechaný text --