ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040                                                                                                                                       Leden 2006

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 3: Uhlí - Vzorkování ze
stacionárních celků

ČSN
ISO 13909-3

44 1314

 

Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 3: Coal - Sampling from stationary lots

Houille et coke - Échantillonnage mécanique - Partie 3: Charbon - Échantillonnage sur lots statiques

Steinkohle und Koks - Mechanische Probenahme - Teil 3: Kohle - Probenahme aus stetigen Ganzen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 13909-3 :2001. Mezinárodní norma ISO 13909-3:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 13909-3:2001. This International Standard ISO 13909-3:2001 has the status of a Czech standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74806
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souběžná platnost norem

Souběžně s touto normou se mohou používat ČSN ISO 9411-1 z října 2000 a ČSN ISO 9411-2 z ledna 1997, které budou zrušeny po převzetí všech částí ČSN ISO 13909 a budou touto normou nahrazeny v celém rozsahu jejich platnosti, tj. pro černá i hnědá uhlí a koks. Datum zrušení ČSN ISO 9411-1:2000 (44 1314) a ČSN ISO 9411-2:1997 (44 1314) bude oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Citované normy

ISO 13909-1:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-1:2003 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 1: Obecný úvod

ISO 13909-2:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-2:2003 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

ISO 13909-4:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-4:2003 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 4:
Uhlí - Úprava vzorků

ISO 13909-7:2001 dosud nezavedena

ISO 13909-8:2001 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČ 40684857, Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marcela Fuchsová


Strana 3

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Sestavení schématu vzorkování....................................................................................................................................... 6

5          Metody vzorkování z vagonů, člunů a lodí...................................................................................................................... 13

6          Metody vzorkování hromad............................................................................................................................................... 16

7          Vzorkovací zařízení - mechanický vrták.......................................................................................................................... 16

8          Manipulace a úschova vzorků......................................................................................................................................... 17

9          Úprava vzorků..................................................................................................................................................................... 17

10        Minimalizace systematické chyby................................................................................................................................... 17

11        Ověřování............................................................................................................................................................................ 17

Příloha A (informativní)  Příklady výpočtů počtu podcelků a počtu dílčích vzorků v podcelku
(vzorkování stacionárních celků)..................................................................................................................................... 19

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 21


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

MEZINÁRODNÍ NORMA

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -                                                             ISO 13909-3
Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků                                          První vydání
                                                                                                                                    2001-12-15

ICS 73.040

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se připravují v souladu s pravidly, uvedenými ve Směrnici ISO/IEC, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé články této části ISO 13909 mohou být předmětem patentových práv. ISO nezodpovídá za zjištění některého nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 13909-3 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomise SC 4, Vzorkování.

ISO 13909 ruší a nahrazuje ISO 9411-1:1994, Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 1: Uhlí a ISO 9411-2:1994, Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 2: Koks, pro které je technickou revizí. Rovněž nahrazuje metody mechanického vzorkování uhlí a koksu, uvedené v ISO 1988:1975, Černá uhlí - Vzorkování a ISO 2309:1980, Koks - Vzorkování.

ISO 13909 se skládá z těchto částí pod obecným názvem Uhlí a koks - Mechanické vzorkování.

      Část 1: Obecný úvod

      Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

      Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků

      Část 4: Uhlí - Úprava zkušebních vzorků

      Část 5: Koks - Vzorkování z proudu

      Část 6: Koks - Úprava zkušebních vzorků

      Část 7: Metody stanovení shodnosti vzorkování, úpravy vzorků a zkoušení

      Část 8: Metody zkoušení systematických chyb

Příloha A této částí ISO 13909 je pouze pro informaci.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část ISO 13909 specifikuje postupy pro mechanické vzorkování uhlí ze stacionárních celků, například z vagonů, nákladních člunů, lodí a hromad (skládek). Postupy pro úpravu vzorků jsou uvedeny v ISO 13909-4.

Tato část se používá pro mechanické vzorkování ze stacionárních celků uhlí k získání vzorků, ze kterých lze upravit zkušební vzorky pro stanovení obsahu veškeré vody, pro obecný rozbor, včetně fyzikálních a chemických zkoušek a pro třídící zkoušku v souladu s požadavky a doporučeními, uvedenými v této ISO 13909-4.

V této části jsou vymezeny zásady a postupy pro sestavení schémat vzorkování včetně typických příkladů použití; navíc jsou popsány směrnice pro provádění odběrů v různých podmínkách vzorkování. Jsou uvedeny pouze metody, které lze ověřovat na výskyt systematické chyby.-- Vynechaný text --