ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040                                                                                                                                       Leden 2006

Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků


ČSN 44 1307

 

Coal and coke - Method of preparation of common mixed samples.

Charbon et coke - Procédé de préparation de echantillons s´eboulant.

Kohle und Koks - Verfahren der Vorbereitung der zusamenschüttenden Proben.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 44 1307 z 1988-08-03.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74802
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je revizí ČSN 44 1307:1988 Tuhá paliva. Metody přípravy sesypových vzorků. Revidovaná norma byla podstatně přepracována za účelem umožnit její široké využívání ve výrobních společnostech a u hlavních odběratelů uhlí a koksu s návazností na změny ve vydaných ČSN ISO pro odběr a úpravu vzorků.

Souvisící ČSN

ČSN 44 1402 Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

ČSN 44 1304 Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

ČSN ISO 5069-1 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity - Zásady vzorkování - Část 1: Vzorkování pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

ČSN ISO 5069-2 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity - Zásady vzorkování - Část 2: Úprava vzorků pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

ČSN ISO 9411-1 (44 1314) Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 1: Uhlí

ČSN ISO 9411-2 (44 1314) Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 2: Koks

ČSN ISO 13909-1 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod

ČSN ISO 13909-2 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

ČSN ISO 13909-3 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Koks - Vzorkování z proudu

ČSN ISO 13909-4 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků

ČSN ISO 13909-5 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Úprava vzorků

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČ 40684857, Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marcela Fuchsová


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanoví zásady pro přípravu sesypových vzorků pro stanovení hodnot znaků jakosti finálních produktů uhlí a koksu ve zvolených časových obdobích.-- Vynechaný text --