ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040; 75.160.10                                                                                                                         Leden 2005

Uhlí a koks - Technické požadavky
na třídy zrnění vyráběných druhů

ČSN 44 1406

 

Coal and coke - Technical requirements on size fractions of produced final products

Charbon et coke - Demandes techniques sur dimension de grain de produits final

Kohle und Koks - Technische Forderungen für Korngrössen der herstellen Endprodukten

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 44 1406 z 1987-02-02.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          72132
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je revizí ČSN 44 1406:1987 Tuhá paliva. Třídy zrnění tuhých paliv a kritéria pro jejich kontrolu, za účelem její aktualizace z hlediska současné a v budoucnu možné produkce tříděných druhů tuhých paliv. Norma zahrnuje kritéria pro vymezení tříd zrnění možné produkce jednotlivých druhů, jejich označování včetně novelizované normy pro stanovení hodnot podsítného, nadsítného a prachu.

Souvisící ČSN

ČSN 44 1402 Zásady pro stanovení a prověřování jakosti tuhých paliv

ČSN 44 1310 Tuhá paliva - Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

ČSN 44 1304 Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení

ČSN 44 Tuhá paliva. Postup přípravy sesypových vzorků

ČSN ISO 5069-1 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity - Zásady vzorkování - Část 1: Vzorkování pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

ČSN ISO 5069-2 (44 1313) Hnědá uhlí a lignity - Zásady vzorkování - Část 2: Úprava vzorků pro stanovení obsahu vody a obecný rozbor

ČSN ISO 9411-1 (44 1314) Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 1: Uhlí

ČSN ISO 9411-2 (44 1314) Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 1: Koks

ČSN ISO 13909-2 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČ 40684857, Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marcela Fuchsová


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma stanoví třídy zrnění pro vyráběné druhy černých uhlí, hnědých uhlí a koksu (dále paliva) a jejich značení a ověřování.-- Vynechaný text --