ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                                   Leden 2005

Tuhá paliva - Stanovení složení popela

ČSN 44 1358

 

Solid mineral fuels - Analysis of fuel ash

Combustibles minéraux solides - Dosage des éléments dans les cendres

Feste Brennstoffe - Bestimmung der Zusammensetzung von Asche

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 44 1358 z 1976-09-15.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          72131
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je revizí ČSN 44 1358:1976 Zkoušky tuhých paliv. Rozbor popela tuhých paliv za účelem její aktualizace.

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva. Terminologie. Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti

Obdobné mezinárodní normy

ISO 602:1993 Coal - Determination of mineral matter

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČ 40684857, Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marcela Fuchsová


Strana 3

1 Předmět normy

Tato norma předepisuje metody pro stanovení složení popela tuhých paliv, které se vyjadřuje oxidy: SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, SO3, P205, Na2O a K2O.

Je možné používat přístrojové vybavení pro zrychlené nebo fyzikálněchemické metody (AAS apod.) po ověření, že stanovené hodnoty jsou v mezích shodnosti, uvedených v příslušných tabulkách pro jednotlivé oxidy v kapitole 7.-- Vynechaný text --