ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040                                                                                                                                       Leden 2005

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -
Část 4: Uhlí - Úprava vzorků

ČSN
ISO 13909- 4

44 1314

 

Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 4: Coal - Preparation of test samples

Houille et coke - Échantillonnage méchanique - Partie 4: Charbon - Préparation des échantillons pour essai

Steinkohle und Koks - Mechanische Probenahme - Teil 4: Kohle - Probenvorbereitung

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 13909-4:2001. Mezinárodní norma ISO 13909-4:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 13909-4:2001. This International Standard ISO 13909-4:2001 has the status of a Czech standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          72044
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Souběžná platnost norem

Souběžně s touto normou se mohou používat ČSN ISO 9411-1 z října 2000 a ČSN ISO 9411-2 z ledna 1997, které budou zrušeny po převzetí všech částí ČSN ISO 13909 a budou touto normou nahrazeny v celém rozsahu jejich platnosti, tj. pro černá i hnědá uhlí a koks. Datum zrušení ČSN ISO 9411-1:2000 (44 1314) a ČSN ISO 9411-2:1997 (44 1314) bude oznámeno ve Věstníku Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Citované normy

ISO 13909-1:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-1:2003 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod

ISO 13909-2:2001 zavedena v ČSN ISO 13909-1:2004 (44 1314) Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

ISO 13909-7:2001 dosud nezavedena

ISO 13909-8:2001 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 3534-1 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 1: Pravděpodobnost a obecné statistické termíny

ČSN ISO 3534-2 (01 0216) Statistika - Slovník a značky - Část 2: Statistické řízení jakosti

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v kapitolách 7 a 9 zařazeny Národní poznámky

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČ 40684857, Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marcela Fuchsová


Strana 3

Obsah

      Strana

1       Předmět normy................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.............................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.............................................................................................................................................................. 6

4       Shodnost úpravy vzorků..................................................................................................................................................... 6

5       Shromažďování hrubého vzorku...................................................................................................................................... 7

6       Dělení................................................................................................................................................................................... 8

7       Redukce rozměru zrna.................................................................................................................................................... 22

8       Mísení................................................................................................................................................................................. 23

9       Předsoušení na vzduchu................................................................................................................................................ 23

10     Úprava vzorků pro specifické zkoušky.......................................................................................................................... 24

11     Záložní vzorky.................................................................................................................................................................... 30

12     Konstrukce zařízení pro úpravu..................................................................................................................................... 30

Bibliografie.................................................................................................................................................................................. 33


Strana 4

Úvod

Účelem úpravy vzorku je připravit z primárních dílčích vzorků jeden nebo více zkušebních vzorků pro následné analýzy. Požadovaná hmotnost a rozměr zrna zkušebního vzorku závisejí na prováděné zkoušce.

Postup úpravy vzorků může zahrnovat shromažďování hrubých vzorků, redukci zrna, dělení, mísení a sušení, buď jednotlivě, nebo jejich kombinaci.

Primární dílčí vzorky mohou být upraveny samostatně na zkušební vzorky, nebo spojovány k vytvoření hrubých vzorků, buď ve stavu jak byly odebrány, nebo po úpravě redukcí zrna a/nebo dělením. Hrubé vzorky mohou být upraveny samostatně na zkušební vzorky, nebo spojovány na hmotnostním základě k tvorbě dalších vzorků.

Pokud se v určitém stádiu úpravy vzorku předpokládají při manipulaci se vzorkem problémy, nebo je pravděpodobnost ztrát vody odpařováním, je nezbytné vyloučit hrubý nebo dílčí vzorek z on-line systému ve stádiu bezprostředně před problémovým bodem a upravit ho off-line.


Strana 5

MEZINÁRODNÍ NORMA

Uhlí a koks - Mechanické vzorkování -                                                    ISO 13909-4
Část 4: Uhlí - Úprava vzorků                                                                      První vydání
                                                                                                                           2001-12-15

ICS 73.040

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se připravují v souladu s pravidly, uvedenými ve Směrnici ISO/IEC, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé články této části ISO 13909 mohou být předmětem patentových práv. ISO nezodpovídá za zjištění některého nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 13909-2 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 27, Tuhá paliva, subkomise SC 4, Vzorkování.

ISO 13909 ruší a nahrazuje ISO 9411-1:1994, Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 1: Uhlí a ISO 9411-2:1994, Tuhá paliva - Mechanické vzorkování z proudu - Část 2: Koks, pro které je technickou revizí. Rovněž nahrazuje metody mechanického vzorkování uhlí a koksu, uvedené v ISO 1988:1975, Černá uhlí - Vzorkování a ISO 2309 :1980, Koks - Vzorkování.

ISO 13909 se skládá z těchto částí pod obecným názvem Uhlí a koks - Mechanické vzorkování.

      Část 1: Obecný úvod

      Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu

      Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků

      Část 4: Uhlí - Úprava zkušebních vzorků

      Část 5: Koks - Vzorkování z proudu

      Část 6: Koks - Úprava zkušebních vzorků

      Část 7: Metody stanovení shodnosti vzorkování, úpravy vzorků a zkoušení

      Část 8: Metody zkoušení systematických chyb


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část ISO 13909 popisuje úpravu vzorků uhlí od spojování dílčích vzorků k úpravě vzorků pro specifické zkoušky.-- Vynechaný text --