ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                                  Květen 2022

Koks (rozměr nad 20 mm) – Stanovení mechanické pevnosti

ČSN
ISO 556

44 1329

 

Coke (greater than 20 mm in size) – Determination of mechanical strength

Coke (dimension supérieure à 20 mm) – Détermination de la cohésion

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 556:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 556:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 556 (44 1329) z dubna 1995.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 728 zavedena v ČSN 44 1342 Koks – Třídicí zkouška zrnění nad 10 mm

ISO 18283 zavedena v ČSN ISO 18283 (44 1305) Uhlí a koks – Ruční vzorkování

ISO 13909-6 zavedena v ČSN ISO 13909-6 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 6: Koks – Úprava vzorků

Souvisící ČSN

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ČSN ISO 3310-2 (25 9611) Zkušební síta – Technické požadavky a zkoušení – Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČO 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Koks (rozměr nad 20 mm) – Stanovení mechanické pevnosti                               ISO 556      Druhé vydání
                                                                                                                                                2020-03

ICS 75.160.10

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Podstata zkoušky............................................................................................................................................................................. 5

5......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 6

6......... Příprava zkušebního vzorku.......................................................................................................................................................... 7

7......... Postup................................................................................................................................................................................................ 8

7.1...... Zkušební postup............................................................................................................................................................................... 8

8......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 8

8.1...... Výpočet.............................................................................................................................................................................................. 8

8.2...... Indexy Micum................................................................................................................................................................................... 9

8.3...... Indexy Irsid........................................................................................................................................................................................ 9

9......... Preciznost metody........................................................................................................................................................................... 9

9.1...... Opakovatelnost................................................................................................................................................................................ 9

9.1.1... Počet stanovení................................................................................................................................................................................ 9

9.2...... Reprodukovatelnost........................................................................................................................................................................ 9

10....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Příloha A (informativní) Příklad protokolu o zkoušce s polovičním bubnem Micum.................................................................... 11

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 12

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2020

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 27 Tuhá minerální paliva, subkomise SC 3 Koks.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 556:1980), které bylo technicky revidováno. Změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující:

a)   Vzorek koksu použitý pro zkoušky Micum a Irsid smí být analyzován s počáteční velikostí zrna větší než 20 mm (např. 40 mm nebo 60 mm) a pokud se počáteční velikost použitého koksu liší od 20 mm, je třeba to uvést v protokolu o zkoušce.

b)   Přidání nové sady tabulek určujících:

1)   vzorek, zkušební podmínky a výsledky zkoušek Micum a Irsid;

2)   rozměry válcového ocelového bubnu pro zkoušky Micum a Irsid;

3)   vhodnou sadu sít.

c)   Při uvádění výsledků koksu Micum a/nebo Irsid je nutné specifikovat, zda bylo učiněno jediné stanovení nebo duplicitní stanovení, a zda byl použit plný nebo poloviční buben Micum.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení mechanické pevnosti koksu o rozměru zrn nad 20 mm.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.