ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                                  Květen 2022

Uhlí a koks – Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi

ČSN
ISO 587

44 1361

 

Coal and coke – Determination of chlorine using Eschka mixture

Charbon et coke – Dosage du chlore à l’aide du mélange Eschka

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 587:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 587:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 587 (44 1361) z ledna 2001.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 687 zavedena v ČSN ISO 687 (44 1384) Tuhá paliva – Koks – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ISO 1170 nezavedena

ISO 5068-2 nezavedena

ISO 11722 zavedena v ČSN ISO 11722 (44 1360) Tuhá paliva – Černá uhlí – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře

ISO 13909-4 zavedena v ČSN ISO 13909-4 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 4: Uhlí – Úprava vzorků

ISO 18283 zavedena v ČSN ISO 18283 (44 1305) Uhlí a koks – Ruční vzorkování

Souvisící ČSN

ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČO 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Uhlí a koks – Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi                                    ISO 587    Třetí vydání
                                                                                                                                                   2020-08

ICS 75.160.10

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 5

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Princip................................................................................................................................................................................................ 6

5......... Chemikálie........................................................................................................................................................................................ 6

5.1...... Pro všechny metody........................................................................................................................................................................ 6

5.2...... Pro metody podle Volharda a ISE................................................................................................................................................ 7

5.3...... Pouze pro metodu Volharda......................................................................................................................................................... 7

5.4...... Pouze pro metodu podle Mohra................................................................................................................................................... 7

6......... Přístroje a pomůcky......................................................................................................................................................................... 7

7......... Příprava zkušebního vzorku.......................................................................................................................................................... 7

8......... Postup zkoušky................................................................................................................................................................................ 8

8.1...... Spalování.......................................................................................................................................................................................... 8

8.2...... Dokončení......................................................................................................................................................................................... 8

8.2.1... Metoda podle Volharda.................................................................................................................................................................. 8

8.2.2... Metoda podle Mohra....................................................................................................................................................................... 8

8.2.3... Metoda ISE........................................................................................................................................................................................ 8

8.3...... Slepý pokus...................................................................................................................................................................................... 9

9......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 9

9.1...... Metoda podle Volharda.................................................................................................................................................................. 9

9.2...... Metoda podle Mohra....................................................................................................................................................................... 9

9.3...... Metoda ISE..................................................................................................................................................................................... 10

9.4...... Všechny metody............................................................................................................................................................................ 10

10....... Preciznost....................................................................................................................................................................................... 10

10.1.... Mez opakovatelnosti..................................................................................................................................................................... 10

10.2.... Mez reprodukovatelnosti.............................................................................................................................................................. 10

11....... Protokol o zkoušce........................................................................................................................................................................ 10

Příloha A (informativní) Odvození faktorů používaných ve výpočtech v této mezinárodní normě............................................ 11

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2020

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla zřízena technická komise, má právo být v tomto výboru zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje
s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 27 Uhlí a koks, subkomise SC 5 Metody analýzy.

Toto čtvrté vydání zrušuje a nahrazuje třetí vydání (ISO 925:1997) a je jeho revizí menšího rozsahu. Změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující:

    aktualizace citovaných dokumentů;

    doplnění ustanovení termínů a definic.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizač-nímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení chloru v černém uhlí, hnědých uhlích, lignitech a koksu s použitím směsi Eschka.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.