ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040                                                                                                                                      Květen 2022

Uhlí a koks – Úplná analýza

ČSN
ISO 17247

44 1381

 

Coal and coke – Ultimate analysis

Charbon et coke – Analyse élémentaire

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 17247:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 17247:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 17247 (44 1381) ze září 2016.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozímu vydání jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 334 zavedena v ČSN 44 1379 Uhlí a koks – Stanovení veškeré síry metodou Eschka

ISO 579 zavedena v ČSN ISO 579 (44 1384-1) Koks – Stanovení veškeré vody

ISO 589 nezavedena

ISO 609 zavedena v ČSN ISO 609 (44 1354) Tuhá paliva – Stanovení uhlíku a vodíku – Vysokoteplotní spalovací metoda

ISO 625zavedena v ČSN ISO 625 (44 1363) Tuhá paliva a koks – Stanovení uhlíku a vodíku – Liebigova metoda

ISO 687 zavedena v ČSN ISO 687 (44 1384-2) Tuhá paliva – Koks – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ISO 1171 zavedena v ČSN ISO 1171 (44 1378) Tuhá paliva – Stanovení popela

ISO 1213-2 zavedena v ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ISO 5068-1 nezavedena

ISO 5068-2 nezavedena

ISO 11722 zavedena v ČSN ISO 11722 (44 1360) Tuhá paliva – Černá uhlí – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře

ISO 19579 zavedena v ČSN ISO 19579 (44 1395) Tuhá paliva – Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie

ISO 20336 nezavedena

ISO 29541 zavedena v ČSN ISO 29541 (44 1356) Tuhá paliva – Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku – Instrumentální metoda

Souvisící ČSN

ČSN 44 1310 Tuhá paliva – Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k tabulce 1 v kapitole 6 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČO 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Uhlí a koks – Úplná analýza                                                                                          ISO 17247    Třetí vydání
                                                                                                                                              2020-08

ICS 73.040

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 5

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 5

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 5

4......... Princip................................................................................................................................................................................................ 6

5......... Příprava vzorku................................................................................................................................................................................ 6

6......... Zkušební metody............................................................................................................................................................................. 6

7......... Vyjádření výsledků.......................................................................................................................................................................... 6

8......... Protokol o zkoušce.......................................................................................................................................................................... 7

Příloha A (informativní) Příklad úplné analýzy....................................................................................................................................... 9

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2020

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolu-pracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 27 Uhlí a koks, subkomise SC 5 Metody analýzy.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 17247:2013) a je jeho revizí menšího rozsahu. Změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou následující:

    změna názvu a oblasti působnosti;

    aktualizace citovaných dokumentů;

    aktualizace standardních zkušebních metod použitých pro konečnou analýzu v tabulce 1;

    definování konstant v tabulce 2.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje postup pro úplnou analýzu uhlí a koksu a je určen pro obecné použití v uhelném a koksá-
renském průmyslu pro poskytnutí základů ke srovnávání uhlí a koksů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.