ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 73.040                                                                                                                                   Listopad 2021

Uhlí – Stanovení plastických vlastností – Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem

ČSN
ISO 10329

44 1343

 

Coal – Determination of plastic properties – Constant-torque Gieseler plastometer method

Charbon – Détermination des propriétés plastiques – Méthode du plastomètre Gieseler à couple constant

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10329:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10329:2017. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10329 (44 1343) ze září 2010.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje metodu pro získání relativní míry plastických vlastností uhlí při zahřívání za předepsaných podmínek. Metoda se používá pro získání hodnot plastických vlastností uhlí a směsí používaných při karbonizaci a dalších situacích, kdy určení plastického chování uhlí je důležité v praxi.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla technicky revidována.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 18283 zavedena v ČSN ISO 18283 (44 1305) Uhlí a koks – Ruční vzorkování

ISO 13909-1 zavedena v ČSN ISO 13909-1 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 1: Obecný úvod

ISO 13909-2 zavedena v ČSN ISO 13909-2 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 2: Uhlí – Vzorkování z proudu

ISO 13909-3 zavedena v ČSN ISO 13909-3 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 3: Uhlí – Vzorkování ze stacionárních celků

Souvisící ČSN

ČSN ISO 13909-4 (44 1314) Uhlí a koks – Mechanické vzorkování – Část 4: Uhlí – Úprava vzorků

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.