ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.10                                                                                                                               Listopad 2020

Tuhá paliva – Stanovení obsahu chloru

ČSN
ISO 18806

44 1318

 

Solid mineral fuels – Determination of chlorine content

Combustibles minéraux solides – Dosage de la teneur en chlore

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 18806:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 18806:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 687 zavedena v ČSN ISO 687 (44 1384) Tuhá paliva – Koks – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

ISO 1170 nezavedena

ISO 1213-2 zavedena v ČSN ISO 1213-2 (44 1319) Tuhá paliva – Terminologie – Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

ISO 5068-2 nezavedena

ISO 11722 zavedena v ČSN ISO 11722 (44 1360) Tuhá paliva – Černá uhlí – Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíku

Souvisící ČSN

ČSN ISO 1928 (44 1352) Tuhá paliva – Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti

Vypracování normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace TEKO, IČO 16463358, Ing. Pavel Tyle, RNDr. Vladimír Kozlík

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Tuhá paliva – Stanovení obsahu chloru                                                                   ISO 18806    První vydání
                                                                                                                                              2019-09

ICS 75.160.10

Obsah

Strana

Předmluva. 5

1......... Předmět normy. 6

2......... Citované dokumenty. 6

3......... Termíny a definice. 6

4......... Podstata zkoušky. 6

4.1...... Metoda A – Vysokoteplotní spalování 6

4.2...... Metoda B – Spalování ve vysokotlaké nádobě. 6

5......... Činidla. 7

5.1...... Metoda A.. 7

5.2...... Metoda B.. 7

6......... Přístroje a pomůcky. 7

6.1...... Metoda A.. 7

6.2 ..... Metoda B.. 9

7......... Zkušební vzorek. 9

8......... Postup. 9

8.1...... Stanovení slepé hodnoty. 9

8.2...... Metoda A – Vysokoteplotní spalování 9

8.2.1... Obecně. 9

8.2.2... Příprava. 9

8.2.3... Postup spalování 9

8.3...... Metoda B – Spalování ve vysokotlaké nádobě. 10

8.3.1... Příprava. 10

8.3.2... Postup spalování 10

9......... Stanovení rozpuštěných chloridů. 10

10....... Výpočet a vyjádření výsledků. 11

11....... Preciznost 11

11.1.... Preciznost původu dat 11

11.2.... Limit opakovatelnosti, r 11

11.3.... Limit reprodukovatelnosti, R.. 11

11.4.... Kontrola kvality. 12

12....... Protokol o zkoušce. 12

Příloha A (normativní) Kontrola kvality. 13

Strana

Příloha B (informativní) Výsledky mezilaboratorní studie (data preciznosti) 14

Bibliografie. 17

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2019

Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být, není-li specifikováno jinak nebo nepožaduje-li se to v souvislosti s její
implementací, reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně
pořizování fotokopií nebo zveřejňování na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného souhlasu. O souhlas lze požádat buď ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CP 401 · Ch. de Blandonnet 8 

CH-1214 Vernier, Geneva

Tel.: + 41 22 749 01 11

Fax: + 41 22 749 09 47

E-mail: copyright@iso.org

Web: www.iso.org

Publikováno ve Švýcarsku

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 27 Tuhá minerální paliva, subkomise SC 5 Metody zkoušení.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje ISO/TS 18806:2014, která byla technicky revidována.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje dvě metody (vysokoteplotní spalování a spalování ve vysokotlaké nádobě) pro stanovení chloru v tuhých minerálních palivech. Vztahuje se na tuhá minerální paliva.

Chlor v absorpčním roztoku může být stanoven pomocí různých zakončení, jako je coulometrická nebo potenciometrická titrace, spektrofotometrie nebo iontová chromatografie.

Metoda je použitelná pro stanovení obsahu chloru vyššího než 0,005 % hmotnostní frakce.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.